HERQPEfi me. HEROPEn ms Boerenleenbank. Credieten voor veen-weidebedrijven. Zoals U in "Boer en Tuinder' hebt kunnen lezen bestaat voor weidebedrijven een mogelijkehid om een finan ciering te verkrijgen via bet Borgstellingsfonds, voQr de betaling van kort lopende schulden. De voorwaarden kunt U lezen in "Boer en Tuinder" van 6 Februari j.ll, en mocht U denken hiervoor in aanmerking te komen dan dient U dit tot uiterlijk a.s. zondag bij onze bank aan te vragen, daar de aanvragen voor 15 Februari 1964 moeten zijn ingediend.Het telefoonnummer van de kassier thuis is: 04785-354. Indien er aanvragen zijn zullen deze maandag worden doorgegeven^ en het Landbouwconsulentschap zal dan bekijken if Uw bedrijf hiervoor in aan merking -komt Algemene vergadering. Wij delen onze leden mee dat de Algemene vergade- rjng zal worden gehouden op Woensdag 4 Maart 1964. Tuinbouwvereniging Dé belanghebbenden worden verzocht vóór 1 Maart a.s. de labels te be stellen voor het komende seizoeny Boerenbond» Ter oriëntatie volgen hierna de premietarieven voor ziekénhuis- en- sa natoriumverzekering, van de O.V.M. Premie per persoon, boven 18 jaar: 3e klas f.95?Per jaar, 2e klas f,140,per jaar. Kinderen beneden 18 jaar, vanaf het 4C kind"wordt geen premie in rekening gebracht., 3e klas f.57?50 per-jaar. KOOP TOCH IK DEN VREEMDE NIET, WAT HET EIGEN DORP U BIEDT, GEBRUIK DAAROM UW VERSTAND, KOOP BIJ UW EIGEN MIDDENSTAND van onze gemoderniseerde zaak, op Zaterdag 15 Februari 1964, te 2^50 uur n.m. Zeer ruime sortering o.a. RADIO, TELEVISIE, HAARDEN en KACHELS, DIEPVRIES, KOELKASTENALLE EpECTRISCHE HUISHOUDELIJKE TOESTELLEN, SCHRIJFBEHOEJj'TJiNen vele an dere artikelen. Gaarne nodigen wij U uit voor een bezoek op bovengenoemde dag, U kunt dan tevens profiteren van onze extra openingsaanoiedingen. Verdei zal op deze dag aan iedere bezoeker een kop koffie' aangeboden wordei GF,BR. KEYSERS LOVINCKPLEIN IJSSELSTEYN

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 2