BOEREN BCNB. Evenals andere jaren, zal ook in het "begin van dit jaar de contributie van de X. L. T. B. weer verrekend en geind worden. De regeling is het zelfde gebleven als voorgaande jaren n.l. fl. 1,75 per ha. bouw en weiland en fl. 7,50 par ha. tuinbouw. Alleen de basis contributie welke voorheen fl. 16,was, is thans fl. 17,50. VERSBREKINGEN Binnenkort zullen"ook weer de jaarkwitanties der diverse verzekering ter betaling aan de bank worden aangeboden. Wij hopen dat de banksaldi voldoende zijn-om deze te kunnen innen. CON THIBUTIE'. Aansluitende aan het bovenstaande betreffende de contributie, hebben ij de gegevens verzameld via de mei-inventarisatie over 1965* Mocht het zijn dat er sindsdien nog wijzigingen zijn gekomen in de oppervlak te van het bedrijf of dat zulks aan andere is overgegaan, dan vernemen we zulks gaarne in de loop van de volgende week zodat we bij de bereke ning der contributie hiermede rekening kunnen houden. PRIJZEN In de prijzen is niet veel verandering gekomen en zo dit wel het geval is. dan is het ten gunste onzer leden en afnemers. Alvorens de prijzen fe vermelden willen we onze leden.eerst nog de mede deling doen dat het volledige pluimveemeel vermoedelijk volgende week een wijziging zal ondergaan met dien verstande dat al het.krijt uit dit mengsel gelaten wordt. Landelijk en zelfs in geheel Europa haddhaaft men het krijt in pluimveemeel, maar Limburg wil er van afstappen'omdat hier over vele klachten komen. Het zal vermoedelijk met ingang van de over- week aangepast worden. Dit volledige pluimveemeel is speciaal bestemd voor de zwaardere legrassen. Voor de lichte legrassen is dit minder ge schikt en daarvoor hebben we dan ook het energierijke meel. Deze naam zal dan echter worden omgedoopt èn volledig pluimveemeel voor 'lichte rassen. Wij hopen dat we met deze wijziging aan de wensen Van onze leden ten goede komen en wij hopen dat er bij het bestellen van voeder uit drukkelijk wordt opgegeven of het voor zware of voor lichte rassen be stemd is. Het is echter wel noodzakelijk dat er als het krijt uit het meel verwijderd is voldoende aandacht aan de grit voorziening wordt ge geven en dat er zorg voor gedragen wordt dat er ruimschoots gelegenheid voor de kippen om voldoende grit op te nemen. Wij hopen dat wé onze le den met deze voorlichting van dienst zijn geweest en dat het tot goede resultaten bij de kippen moge leiden. Volgens de laatste berichten via de T. V. -en de radio zijn de verwachten niet meer zo pessimistisch als de dagbladen hebben geschreven. Mogen wij tenslotte nog eens wijzen op de samenstelling en het nèèuwe mengsel marktbiggen meel wat door ons gevoerd wordt en wat gebruikt kan worden bij de aankoop van biggen waarvan men niet weet welks voeder deze gehad hebben. Een stoot Vital II bijgeven gedurende een dag of drie is wel wenselijk. Om de volledige prijslijst te vermelden ontbreekt momenteel de plaats in verband met bovenstaande betreffende de pluimve-emengselsVolgBBde week zal deze echter in zijn geheel verschijnen. Mogen wij nu volstaan met te vermelden dat de prijzen van enkele mengsels met 20 a 50 cent per 100 kg. verlaagd kunnen worden.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 3