Varkensfokveréniging. Hierbij worden alle varkensfokkers uitgenodigd voor de jaarvergadering van de vereniging, welke gehouden zal worden ;op woensdag 5 Februari 1964, in cafe J. Bos. Aanvang 7,30 uur n.m. Het bestuur hoopt dat deze vergadering ondanks dat ze een keer uit gesteld is, toch door velen bezocht zal worden, iresentiegeld. f1 Rundveestamboek Op 13 en 14 Februari 1964 wordt dewinterinsfectie gehouden van het stamboek. Gegadigden kunnen zich opgeven vóór 9 Februari a.s. bij F. Litjens, Heidsepeelweg. Boe rihnenb ond Op dinsdag 18 Februari 1964; is de verdiepingsdag voor alle leden van de boerinnenbohd in Roermond. Allen die mee willen gaan moeten zich opgeven vóór 8 Februari a.s. bij de voorzitster, persoonlijk of telefonisch no04932-210. De bus vertrekt om 8 uur aan de kerk. Carnavalsvereniging. Carnavalsclub -"De Feelreus" maakt bekend dat op heel veel verzoek, en met toestemming van mijnheer kastoor, op zondag 2 Februari 1964 een kindermatineé wordt gehouden. Aanvang direct na het Lof. Bij deze gelegenheid zal ook een jeugdprins met gevolg aan zijn on derdanen worden voorgesteld. Het organiserend comité zou gaarne zien dat alle jeugd van 10 tot 16 jaar aanwezig zal zijn, en daarbij ook nog wat grotere jongens en meisjes om wat leiding te geven. Ook de ouders worden uitgenodigd om te zien hoe hun kinderen zich vermaken. De kosten zijn 25 tent per persoon, en daar kan men 3 uur plezier voor hebben. Jongens en meisjes, zorg dat jet het carnavalscostuum klaar hebt Prins en Raad-van Elf worden verzocht om 2 uur bij cafe J. Bos te zijn om de Jeugdprins af te halen en te installeren. Op zaterdag 1 Februari 1964 houdt carnavalsvereniging "De-Feelreus" te IJsselsteyn haar ledenvergadering in cafe H. -van Asten. Aanvang 8 uur n.m. De agenda omvat zeer belangrijke punten, o.m. bespreking optocht enz. Het bestuur verwacht een'massale opkomst. De opgaven voor deelname aan de carnavalsoptocht kunnen zoals andere jaren gedaan worden op het kantoor van de Boerenbond. Bij de opgave moet duidelijk omschreven worden waarmee wordt deelgenomen, b.v. wagen of groep. Cok dient opgegeven te worden het aantal personen dat bij de groep of wagen hoort. -Voetbalvereniging Waarschijnlijk zal, indien de competitiewedstrijd niet doorgaat, een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld worden'tegen Bruowhuis. Dit is Dinsdag 1,1. op de training in overweging genomen met Dhr.Smits (trainer) Verdere mededelingen hieromtrent woraen1bekend gemaakt op het aanplak bord aan de kerk.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 2