R RRflRVR L 1904. DE SENSATIE VAN HET JAAR. WIE WORDT PRINS CARNAVAL PRIJSVRAAG, De opbrengst van deze prijsvraag komt ten goede aan de kindertractatie Wat nu te doen. In de onderstaande opening kan men de naam invullen van wie men denkt dat prins carnaval 1964 zal worden. De naam' van de inzender gelieve men ook in te vullen. (naam Prins Carnaval i964) (Naam Inzender) Dit formulier kunt U tot a.s. Zondag .26 Januari 1964 tot 5 uur nm. inleveren tegen betaling van één kwartje bij A. Baltissen, J. van Gassel of M. Keysers. Degenen die bet goed geraden heeft wordt op het Prinsenbal door de Prins in hoog eigen persoon getrakteerd. De Prins.zelf mag ook meedoen, en kan zighzelf dan flink tractoren. BOERINNENBOND//BOERENBOND Op^ dinsdag 28 Januari a.s. zal pater Frederiks een lezing komen houden voor de ouders van IJsselsteyn. Deze avond wordt gehouden in café Bos en vangt aan om 7^30 uur nm. De besturen van bovengenoemde verenigingen verwachten dat op deze avond praktisch alle ouders aanwezig zullen zijn, daar., deze lezing een vervolg is op Jde lezing welke pater Frederiks ge houden heeft op de feestavond van de boerinnenbond in november Jl. Hierop is destijds nogal wat kretiek geweest, maar hierover laten we hieronder Pater Frederiks aan het woord. Tijdens de feestavond van de boerèmnenbond in november hield ik een spreekbeurt over Verhouding tussen ouderen en Jongeren in onze tijd" Daar er dae avond geen goede gelegenheid was voor discussie of vragen, kwam ik pas enkele weken later tot de ontdekking dat het een en ander bij velen uwer niet goed was gevallen. Daarna heb ik een prettig onder houd gehad met enkele leden uit de besturen van boerinnenbond, L.L.T.B. en B. J. B. en nog later met Uw pastoor. In een openhartig gesprek hebben wij ontdekt, welke fouten gemaakt zij en gezoch naar een mogelijkheid om deze te herstellen. De manier, waar op ik heb gesproken, heeft bij de meesten uwer misverstand gewekt aan gaande aangaande mijn eigenlijke bedoelingen: het verschil aangeven tussen de gedachte wereld van-ons, ouderen, en die van de Jongeren en van daaruit zoeken naar nieuwe wegen om elkaar en met name onze Jonge ren te kunnen helpen. Lij de oplossing van deze moeilijkheden, die wij allen ervaren, heb ik enigszins behulpzaam willen zijn. Dat dit door omstandigheden mislukte, vind ik zeer Jammer, want ik ben in de Jaren, dat ik dn Noord Limburg woon, gaan houden van de mensen hier, ouderen zo goed als Jongeren. Ik ben daarom blij, dat U nog eens samen wilt praten over de moeilijkheden, verwachtingen en eerlijke pogingen ten opzichte van onze Jongeren, die U en mij zeer na aan het hart liggen. Desgewenst kunt U reeds tevoren uw bezwaren en vragen schriftelijk, zonder ondertekening, als U dat wilt) indienen bij uw" bestuur of bij Pater W. Frederiks, College, Hosst. pater Frederiks. PRIJZEN. Ons blaadje is deze week overvol zodat we de volledige prijs lijst niet kunnen vermelden. Algemeen gesteld kan men echter zeggen dat er in verband met daling der eiwitprijzen een kleine verlaging kan plaats hebben.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1964 | | pagina 4