21 November 1963. 2e Jaargang, no. 4. Par.ochie H. Oda. 25e en laatste zonda.g na Pinksteren. Zondag; 6,30 uur leesmv.d. famRongen, 8,10 uur leesm. v.d. ovexl.fam. Lemmens-Poels9,15 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis v. zekere intentie, 2 uur Lof. MaandagViering van het Ceciliaf eest7,30 uur gez. H. lYlis v.d. levende en oiaerleden leden van het kerkkoor. Dinsdag; 7,30 uur leesm. v. Hendrikus Maessen, Maria Maessen-Mans en Oacques Maessen. Uioensdaq7,30 uur gez. jaarget. v. Maria Janssen- HJinnen. Donder aq:Feest van de H. Oda, Patrones van de Kerk. 7,30 uur ujeekdienst voor OacoDa Hensing-De Haas, 6,30 uur n.m. gezongen avondmis voor de levende en overleden leden van de Boerinnenbond. Vrijdag: 7,30 uur leesm. v.d. overleden ouders UJeyers, 9,30 uur plechtige huuje li j ksmi s v h bruid spaar Beerkehs-Kuunders Zaterdag: 7,30 uur leesm. voor Piet Claessens, besteld door de b e - jaardensocieteit, 10 uur plechtitge huwelijksmis voor het bruidspaar Dietz - Oenniskens. Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur n.m. Misdienaars: Flinsenberg-Spreeuwenberg en Kuunders-Peeters Katholieke Meisjes Gilde. a.s. Zondag na het Lof, bijeenkomst voor de Lucia-groep. Degenen die nog geen contributie hebben betaald, gelieve dit zondag mee te brengen. Sint Nicolaasfeest Reeds nu deelt het comité van feestviering mede, dat de intocht van St.Nicolaas zal plaats vinden op zondag 1 December 1963smiddags om 230 uur De te volgen route is gelijk aan die van het vorig jaar n.l.s Jan Poe lsujeg Lovinckplein (zi jde Keysers) Kerkweg, Gemeenschapshuis. Al de kinddren tussen 2 en 6 jaar, dus de kinderen die nog niet ep de lagere school zitten, krijgen van de Sint weer een verrassing. Mogen we bij deze de verenigingen er nog even op attenderen, dat zondagmorgen a.s. na de Hoogmis in de cafe van het Gemeenschapshuis, Uw financiële bijdrage gaarne ontvangen wordt. Zij die dit liever via de Boerenleenbank doen, kunnen dit doen door het bedrag te star ten t.n.v. St.Nicolaasfeest IJsse1steynse jeugd. Indien mogelijk gaarne voor 1 December a.s. Bij voorbaat veel dank.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1