3aStgang 2, no.3. 14-11-1963. Parochie HQda 24e zondag na Pinksteren. Zondag6,30 uur leesm. voor de overl. ouders Nellen - Rutten. 8,10 uur weekdienst voor Oacoba Hensing - de Haas. 9,15 uur kindermis, 10,15 uur Hoogmis v. zekere intentie, 2 uur Lof. Pil8andag7,30 uur gez.jaarget. v Antoon Jenniskens en Uiilhelmina vab de Pas Dinsdag 7,30 uur gez. jaarget. v.Antonette Smeets - Vergeldt. ÜJoensdag7,30 uur maanddienst v. Peter Ooh. van der Sterren. Donderdag:7,30 uur weekdienst voor Antoon van Asten. Vrijdag: 7,30 uur leesm. v.d. fam. Philipsen - Lemmen. Zaterdags 7,30 uur gez. jaarget. voor Theodora lüinnen-Hoèt ermans Gelegenheid om te biechten van 6 tot 7 uur n.m. MisdienaarsBos-3enniskens en Geurts-UJillems. Si. Nicolaasviering Spoedig is he-t lueer zo ver, en menig kinderhartje wacht al u/eer vol spanning op de kom-st van de Sint. Het is ook dit jaar weer de bedoeling dat St. Nicolaas IOsse-lsteyn konrt bezoeken, zouiel op de scholen als op zondag in het dorp. Zoals U weet is het comité van feast viering niet alleen belast met de St. Nicolaasviering, maar ook met de Koninginnedag-v.iering, en het is dan ook voor deze beide feesten, dat de jongens en meisjes van de 6e klas U een enveloppe komen aanbieden voor Uw milde bijdrage. De enve loppen, die de kinderen U aanbieden is een enveloppe van de school, waarop een stempel staat van het schoolbestuur. Alle andere enveloppen behoeft U ni-et te accepteren, dit is voor U en voor de kinderen het prettigst. Hierbij geef ik U een globaal overzicht van de inkomsten en uitgaven van het seizoen 1962-1963. U kunt dan zien waar het geld allemaal blijft. Op de ouderavond in Maart a.s. kan het dan meer gespecificeerd worden Totale inkomsten f.1130,30, waarvan f.408,59 door de 13sselsteynse (voorwaar een prachtig bedrag), f.537,50 door de verenigingen en f.184,30 van de gemeente bijeenkwam- De uitgaven van de diverse voorzieningen bij het St.Nicolaasfeest op 2 en 5 December waren f.112,47, snoepgoed op beide dagen f.685,--. Uitgaven koninginnedagkinderspelenprijzen, tractatie) waren f. 320,55. Over hielden we dus f 1237het geen geplaatst werd op de Boerenleenbank. Graag doen we daarom nogmaals een beroep op Uw milde bijdrage. U hebt gelezen dat het geld dringend nodig is om de jeugd een mooi feest te bezorgen, en U weet het alles wordt duurder, ook de uitgaven voor bovengenoemde feesten. Hopelijk verleidt het kleine voor delige saldo U niet nu minder te geven. Graag zeggen wij U al bij voorbaat oprechte dank.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1