31 - 7 - 1963- Jaargang 1: No 40 c KERKDIENSTEN 9 e zondag na Pinksteren. Zondag: 6.30 leesm. v. zek. int. 8.10 Ism. v. zek. int. 9.13 kinder mis. 10,13 Hoogmis; gesticht jaarget. v. Gerardus Vergeldt, 2 u Lof Maandag: 7.30 maandd. v. Albert Verheyen. Dinsdag: 7»30 lsm. v. Anna -Nijssen - Huyts, Woensdag: 7» 30 gez. jaarget .v Gerard Deters. Donderdag: 7«30 maandd. v. Anna Hellegers - Cremers. Vrijdag: 7«30 lsm. uit dankbaarheid v. d. fam. v. Ooi - Althuizen. Zaterdag: 7*30 lsm. v. d. overl. fam. Vergeldt - Geurts, '9.30 pl. huw. mis v. h. bruidspaar Poels - Koonings, gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur. _S P ORTVEP^ _"I JSSELSTEYN J aar vergadering Hiermede delen wij aan alle leden van 18 jaar en ouder mede dat de jaarvergadering zal gehouden worden op 8 aug; ain'clublokaaX'v; ttetenv--Aanvarrg'~8t00 uur. In verband met de vele agen da -punten is het aan te bevelen op tijd aanwezig te zijn. Op deze vergadering worden ook weer de regelementaire bestuurs verkiezingen gehouden. Aftredend zijn de heren H. Gooren en A. Janssen, beiden herkiesbaar. Ook zal het bestuur met 2 leden worden uitgebreid in verband hiermede kunnen kandidaten worden gesteld Wel dient men er re kening mee te houden dat het kandidatuur stellen schriftelijk moet worden ingediend en-te zijn ondertekend door minstens 3 stemgerechtigde leden. Het kandidatuur stellen staat open tot voor de aanvang der ver gadering. Verder dient het aanbeveling om leiders te kunnen krijgen voor alle senior—elftallen, hiervoor zouden wij de leden willen vragen om geïnteresseerde personen hiervoor te willen, vragen en deze op de vergadering bij voorkeur voor de vergadering aan het bestuur voor te stellen. Voor elftalcommissie -leden kandidaten is dit eveneens aanbe velend. Deze bekendmaking geldt tevens als de uitnodiging, er zullen verder geen schriftelijke uitnodigingen volgen. .LRU M B A N D De drumband-naakt a.s. dinsdag "6 aug. een reisje naar Duitsland. Er zijn nog enige plaatsen vrij in de bus. Zij die interesse hebben om mee te gaan kunnen zich hiervoor opgeven bij P. Spreeuwenberg _1T,_°_N__S_E_L_V_E__R_E J'_I_G_I_N_G_ Degenen die intéresse hebben in toneelspelen, kunnen zich hiervour opgeven bij G. Janssen, Peelweg 1, tel 263. Binnenkort zal er een vergadering gehouden worden, waarvoor de nieuw opgegeven leden ook de uitnodiging zullen ontvangen. Dus geeft U spoedig op, dan kunt U deze bijeenkomst nog bijwonen.- PJJN DVEEF OK VER". EEBBRACHT Inhouding_omslag_melkcontroleJL Binnenkort zal door de zuivelfabriek de omslag melkcontrole tweede halfjaar 1963 a 5»00 per koe worden ingehouden. Hierbij zal thans ook de omslag fokvereniging, welke voorheen plaatselijk werd geïnd worden ingehouden.

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1