3 -- 6 - 63xJaargang 1 Ho. 32. DRIEVU L DlGHEIDSZOltDAG Zondag:.. 6.30 lsm. v. zek. int. 8.10 Ism. v. Willem Vollenbe'rg. 0.15 kindermis. 10.15 Hoogmis v. Z.H. Paus Johannes. 2 Lof. Maandag: 7-15 leesm. v cU overl. fam. v. Vegchel - Verheyen. 7»50 leesm. v dc'verlfam. Litjens - Fleurkens. Bin slag: 7°15 leesm. v Willem Spreeuwenberg en Margeretha Vervoort. 7.50 lee.sïïjc. v overl. ouders. Weye'rs. Woensdag: 7»15 leesm. v. Martines en Henricus Arts. 7.50 leesm. v.-. overl., ouders v. Well - Thoone. Donderdag: Feest yn h. II, Sacrament., feest v. devotie' 6. ZO ..leesm. "v d- 'oVerl. ouders V. d. Pas - Ousters. 8 Hoogmis v- rék- int. Vrijdag: /.IS ve-ekdieusf ;v ..Albert Verheyen. 7.50 leesm. me,v Ó.Li Vri ,v.' Alt ij da. Bi js.tV. d. fam. Arts - v, Eyck, Zaterdag: 7-15 Leesm. uit dankaarh. v. d. fam. Tennissen - 'Kustersa 7'50 leesm. v. d. rieken en ouden v. dagen best. d. Herwonnen Levenskracht Gelegeheid om te biechten van 7-8 uur. LOTERIJ LEEK HELPT ZIELZ0RGERin het bisdom Roermond. Zonder afbreuk te willen doen aan de loterij ten bate.van het gemeenschapshuis, welke wij hierbij nog eens ten zeerstewillen aan- bev.el.ënomdat liergëme.ens cliapshüis het dringend nodig heeft', willen we toch ook de loterij ten bate van de bouw van nieuwe kerken in het bisdom hierbij aanbevelen We willen'zelf-binnen afzienbare tijd een nieuwe kerk bouwen.en rekenen daarbij op subsidie van het bisdom, welke zijn gelden gedeel telijk uit deze loterij moetverzamelen. Om het te vereenvoudigen, en niet nogmaals met loten langs de deur te moeten komen, zullen deze'loten te koop worden aangeboden voor en na de H. fiissln a.s.-zondag'eh volgende week zondag. De prijzén 'zijn aanlokkelijk nil. geldbedragen van.5000 gulden en dan 10 prijzen van 1000gulden*. We rekenen er op dat er- minstens een lot per gezift""'zal'" worden "der: '-men De trekking van deze -'Ie renin /is al' gauw n. l. 23 Qunr, zoals ook in de dagbladen is bekend5gemaakt De prijs van de loron is een gulden per stuk. J.B.f.B. en B.J.B, Zoals U wel beken! zal zijnf'zullen, dé Jonge Boeren.en .boerinnen op donderdag 13 juni (sacramentsdag) gezamelijk op.reis gaan. Op die dag*zal cm half Zeven-een H. Mis worden opgedragen door Pater Venhoven s welre ons dan; ook op deze reis zal.'vergezellen. Degenen, die loer omstandigheden niet in de H. Mis tegenwoordig kunnen' zijn, verzoeken 'wij om-uiterli jk 7 uur aan''de kerk te zign, daar wij direct na de.H. Mis vertrekken. Tussen 8 ..3-0--- 9--:-uum-is gelegeheid om boterhammen te eten. Wij willen degenen, die zich hiervoor opgegeven hebben er nogmaals aan herinneren,op tijd aanwezig te zijn om teleurstellingen..te voorkomen. En vergeet vooral Uw „goede'Humeur niet, dan beloofd dit uitstapje een waar succes te'worden

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1