22 -5 - 65 Jaargang 1: No. 30» SCHOOLNIEUWS. Voorde laatste maal dit schooljaar vragen we van de zijde van de school nog eenmaal Uw aandacht. Op maandag 27 mei en dinsdag 28 mei a.s. worden de ouders van de schoolgaande kinderen weer in de gelegenheid gesteld het werk van hun schoolgaande kinderen te komen "bekijken- en tevens contact op te; nemen met de leerkracht van het kind. De vorige keer waren practisch alle ouders gekomen. We hopen, dat U ook nu weer de moeite en de tijd wilt nemen voor een "bezoekje in de school. Wijhier op school, stellen Uw "belangstelling en medeleven zeer op prijs. U ontvangt nog een oproep betreffende de tijd, welke weer zal zijn tussen 7 en 10 uur 's avonds. Inmiddels, met vriendelijke groeten verblijvende, Hoof en personeel der school. .Stichting Gemeenschapshuis. Binnenkort zullen bij U aan huis loten te koop worden aange boden, uitgaande van de stichting gemeenschapshuis. De opbrengst van deze loterij is bestemd voor het gemeenschapshuis van ons eigen dorp. De loten kosten 50 cent per stuk. De hoofdprijs is een koelkast. De uitloting vindt plaats op zondag 16 juni a.s, in het gemeenschapshuis. We hopen, dat U de dames,'die met deze loten aan Uw deur komen, goed van de loten afhelpt om op deze manier het gemeenschapshuis zo goed mogelijk te steunen, Het bestuur van de Stichting is U daarvoor zeer dankbaar en hoopt met de opbrengst der loterij weer een stapje in de goede richting te komen. Namens het bestuur der stichting gemeenschapshuis met vriende lijke groeten veblijvende A.J. Steverinck., secr. ATTENTIE ATTENTIEI Zondag 26 mei a.s. Dansavond in het gemeenschapshuis b.b.v. de Stichting Aanvang 6 uur Personen beneden 16 jaar kunnen niet worden toe gelaten. Muziek: de Yeno's. .KATHOLIEKE MEISJESGILDE Zondag na 't Lof om-2.15 u bijeenkomst voor de Cecilia-groep. IN uniform Maandag-, dinsdag en woensdag en donderdag 'sporten vo'or alle groep en. Cm half acht. Zorg dat je op tij daanwezig bent. Trouwe opkomst wordt verwacht RIJXSLAN PBGUWVC CELT CHTINGEN DIENST Adreswijziging rayonassistent G. H. Peeters. oud adres: Merselpseweg 22,-Yenray. Nieuw adres: Lange Hei 586, Maasbree. tel.. OH765 - 4-56 (p/a.) Bruynen) .VEEVERZEh IJSSELSTEYN. Zondag- na de Hoogmis in café H. v. Asten premie betalen. De premie bedraagt i voor koeien, en i voor pinken. njJ 3M M°

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1