Jaargang 1: No. 28. 63 .KERKDIENSTEN. 4 e zondag na Pasen. Zondag: 6.3C lsm. v. zek. ivfc. 8.10 lsm. v. d. overl. fam. v. Leunen - Arts. 9.15 kindermis 10.15 Hoogmis v. zek. int. 2 u Lof. Maandag: 7.15 leesm. v. zek. int. 7. 50 leesm. v. d. overl. ouders Weyers. Dinsdag: 7»15 geen H. 'is. 7.50 lsm. v.d- fam. Swinkels - Janssen. Woensdag: Feest v. d. H. Isidorus. 7.15 leesm. v. zek. int. 7.50 lsm. v. int. v. d. fam. Wismans - v. Veghel. Donderdag: 7.15 leesm. v. zek. int 7.50 leesm. v. Johannes Willemse. "Vrijdag: 7.15 lsm. v. zek. int. 7.50 weekdienst v. Albert Verheyen. Zaterdag: 7.15 lsm. v. .$k. int. 7.50 lsm. v. Jan Litjens. gelegenheid om te biechten van 7 tot 8 uur. Misdienaars? Bos-Kuunders Spreeuwenberg-Pouwels Zaterdag is de wereldkindsheidsdag. Wij verwachten de kinderen in (ie H. Mis vsn 7»50 na de H. Mis zal de kinderzegen worden gegeven ^S_c JL_C_0_L_N_ I_E_U__W_S_ Eerste H. Communie. Op dinsdag 14- mei a.s. wordt er in het café van het gemeen schapshuis 's avonds om 8 uur een ouderavond gehouden voor de ouders van de kinderen, die op donderdag 23 mei (Hemelvaartsdag).hun eerste H. Communie gaan doen. Gaarne zouden wê de ouders v .n de kant der school willen helpen met de voorbereiding vr-n het kind op deze mooie dag. Op deze avond zal mej. Janssen, de onderwijzeres van deze klas, meneer Pastoor en ondergetekende het een en ander vertellen. Ook zullen op tafels kerkboekjes en artikelen, die met het commu .iefeest te maken hebben worden tentoongesteld. Ook hopen we weer, dat de ouders met vragen voor de dag zullen komen. U mag d ze vragen ook schriftelijk aan het begin van de avond af geven, of door Uw kind bij de juffrouw van de klas laten afgeven of bij mij aan huis in de brievenbus deponeren. Uw komst wo,rdt ten zeerête op prijs gesteld. Opgave Leerlingen: Na de grote vacantie zullen weer vele kinderen voor het eerst op de lagere school komen. Van de kleuterschool is reeds bekend, .dat dit er 4-6 zullen zijn. De gegevens van deze kinderen zijn reeds binnen. De ouders waarvan kinderen de kleuterschool bezoeken, behoeven dit niet meer extra te melden. Zijn er echter kinderen, die niet op de kleuterschool zijn en toch na de grote vacantie op de lagere school komen. Vriendelijk doch dringend verzoek ik deze ouders dit bij mij te melden, en wel a.s. zondag na de kindermis of hoogmis of op maandag en dinsdag per telefoon (255)tussen 7 en 8 uur 1 s avonds. U kunt dit ook doen door een brief te laten afgeven.Door de stijging van het aantal leerlingen nu reeds 305) en de verdeling van de leerlingen in de klassen is tijdige opgave dringend -gewenst. i

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1