IEUWS 3 - 4- - 63Jaargang 1 No. 23» KERKDIENSTEN 2e Passiezondag of Palmzondag. Z.ondag: 6T30 leesm. v. Elisabeth Coenen - Camps 8.10 lsm. uit dank- baarh. v. d. fam. Thoone - Philipsen. 9»15 kindermis 10.00 palmwi jdmg en palmprocessie waarna de Hoogmis. 3 u vastehoefening. Maandag: 7-^5 maandd. v. Gerard Deters. 7.50 leesm. v. Lambertus Arts en Theodora Poels. Dinsdag: 7«15 leesm. v. d. overlouders Peeters - Verhaegn. 7.50 lsm. v. int. v. d. fam. Claessens--- Poels. Woensdag: 7«15 leesm. uit dankbaarh. v. d. fam.Deters - Verstappen. 7.50 leesm. uit dankbaarh. v. d. fam. Claessens - Hendriks Donderdag: Witte Donderdag; 3 U speciaal voor de kindèren, maar ook voor volwassenen, leesmis. s avonds 8 u pl; dienstwaarna aanbidding van het Aller heiligste tot 12 u. 's nachts. Vrijdag: Goede vrijdag; 3 u pl. dienst, waaronder ook de H. Communie zal worden uitgereikt. Paaszaterdag:' 's avonds 11 uur de plechtige dienst, wijding van het vuur, de paaskaars en het doopwater met hernieuwing der doopbeloften om ongeveer 12 uur de hoogmis. Op hethoogfeest van Pasen zijn- dan de H. Missen om 7 uur 8.30 en 10 uur. Deze week is biechtgelegenheid: Dinsdag- en Woensdag van 6 tot 7 uur. Donderdag van 6 tot 7-30 en vrijdag van 6 tot 9 uur. Zaterdag wordt geen biecht gehoord. Wij verzoeken om zeveel mogelijk te spreiden over de verschillende dagen en niet" allemaal te wachten tot de laatste dag. Witte donderdag zal de H. Communie aan de zieken gebracht worden. Wanneer er nog zieken zijn, welke niet geregeld de H. Comm. thuis krijgen, maar dit nu met Pasen wel willen, moeten zij zich even melden. Misdienaars: 7-15 Bos - Kuunders 7«30 Spreeuwenberg - Pouwels. FANFARE "DE BEELKLANK" Verleden week heeft de fanfare haar jaarvergadering gehouden. Uit het jaarverslag bleek dat de 'onze 'uniformering rond de 6000.heeft gevergd. Daardoor is de financiële positie op het ogenblik zo,, dat onze fanfare hier niet meer goed mes kan rond komen, daarom brengt het bestuur reeds nu onder. Uw._aller .aandachtdat binnenkort weer een rondgang zal gehouden worden voor oude materialen, o.a. oud ijzer, voddén, papier( geen kunstmestzakken waar teer in zit.), wel dagbladen en tijdschriften. Wanneer deze rondgang zal 'gehouden worden, zal nog nader in dit blaadje bekend worden gemaakt. Bewaar dus NU reeds alles wat U kunt missen aan vodden en dergelijke wat "overal tevoorschijn komt bij de grote schoonmaak, U steunt er Uw fanfare mee. In de bestuursvacaturs, onstaan deor het overlijden van G. Deters, werd H.J. Peeters benoemd, Een zestal aspirantleden werden met algemene stemmen als lid aangenomen. Verder besloten zowel de drumband als de muziek deze zomer aan een bondsconcours deel te nemen.' i i i i - i i i i i i

Ysselsteyns Nieuwsblad | 1963 | | pagina 1