Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare dorpsraadvergadering van woensdag 3 september 2008 in de Dorpszaal van de Wis. Aanvang 20.00 uur. 1. Opening door de voorzitter. 2. Inspraak publieke tribune. Er kan alleen worden ingesproken over onderwerpen die al op de agenda staan. 3. Notulen openbare vergadering dd. 02 juli 2008. Het betreft de notulen van de vorige vergadering. Deze zijn te raadplegen via de website van Castenray fhttn: /7c asten ra vdo rpe n v en ra vn 1 4. Mededelingen notulen DRO dorpsradenoverleg Er wordt verslag gedaan van de laatste vergadering van het Dorpsradenoverleg juli. 5. Commissie werkgroepen. a. commissie wandelroutes; b. commissie kunstwerk; c. commissie Tunnel 6. Ingekomen stukken en mededelingen. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. TENNISCLUB OIRLO - CASTENRA Y Beste tennisliefhebbers In september zullen de clubkampioenschappen weer plaats vinden voor jong en oud. Bij voldoende opgaven wordt er gespeeld in verschillende speelsterktes. Geef je dus snel op. De senioren kunnen zich opgeven bij Jan Arts (i.arts2@hetnet.nl) ofRené Cremers (rene eremers@-hel.net.nl) De jeugd kan zich opgeven bij Lea Houwen (f. houwen@agroweu.nl of tel.nummer 571983) We hopen natuurlijk weer op een groot aantal deelnemers Het bestuur TEGEL» EN METSELBEDRIJF W. JACOBS HQRSTERWEG 4 3 5811 AB CASTENRAY TELEFOON; 0478-571834 GSM: 06-52442569 1

Castenrays dorpsblad De Schans | 2008 | | pagina 9