R.K. Basisschool 'De Stek' Castenray Notulen: ouderraadvergadering 10 februari '04 1. Opening: - Wilbert heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. 2. Notulen vorige vergadering: d.d. 9 december jl. - Notulen zijn akkoord. 3. Mededelingen en ingekomen stukken: - Receptiebezoeken carnaval worden geregeld - Het gaat steeds slechter met de gezondheid van Louis Koppes. De OR en de MR hebben samen een bloemetje en kaart gestuurd. - Sponseraanvraag Rabobank; 100,- ontvangen voor speelplaats. 4. Algemene punten: - MR verslag; Verkiezingen zijn geweest, Jaqueline en Elly zijn herkozen, het jaarverslag is verstuurd. Oudervereniging/raad is ook besproken De GMR is alle stukken aan het herijken (fusie). Moet de Schansbezorging stipt op woensdag, mag het ook op dinsdag als woensdag een vrije dag is?; De OR zal overleggen met de redactie. - Nabespreking Kerstviering Het was heel gezellig, alles is zeer voorspoedig verlopen, zeker voor herhaling vatbaar. - Carnaval Henny en Marja hebben overleg gehad met de CV, het programma is ongeveer hetzelfde als vorig jaar, de kinderen krijgen dit jaar ook knak. Kan de school evt. brandvertragende slingers kopen voor de versiering. Dionne zal dit overwegen en Marja laten weten. Kunnen er evt. foto's in de Cv-krant komen van deze dag. - Speelplaats Ten gevolge van enkele gunstige ontwikkellingen voor de school wordt het speelplaatsplan even uitgesteld. - Ouder-raad/vereniging De SKPOV doet een dringend maar vriendelijk verzoek aan de OR om vereniging te worden, dit is voor verschillende zaken beter. Het team vindt dit noodzakelijk, de mening van de MR is verdeeld. De meeste scholen in Venray zijn al vereniging of zijn hiermee bezig. Er wordt besloten om de overstap naar Oudervereniging te maken! Er wordt een werkgroep opgericht voor de overgang van OR naar OV; Wilbert, Ria, Wil en Erik willen dit op zich nemen. Dionne is blij dat deze verstandige beslissing genomen is. 5. Punten onderwijsteam: - Perproject; groep 5/6 is er volop mee bezig, stap voor stap; nu met kubus, volgende stap is; pictogrammen. Uiteindelijk in de hele school (binnen 4 jaar).de leerkracht heeft meer tijd voor de kinderen met problemen. - 25 juni is het jubileum voor juffrouw Dinie, de OR zal zeker om hulp gevraagd worden. 6. Wat er verder ter tafel komt;

Castenrays dorpsblad De Schans | 2004 | | pagina 16