OUDERENBOND Graag willen wij alle kinderen, ouders en andere inwoners van Castenray hele fijne feestdagen toewensen. Een heel gezellig oudjaar en een goed begin van het nieuwe jaar. Ton eelopvoerin e De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 hebben genoten van de toneelopvoering van Vondel. Daarom mede namens de kinderen onze dank en zeker onze complimenten voor de prachtige vertolking van 'Sygma en het geheim van de Bremheide'. Uitslas enquête De uitslag met betrekking tot wel of niet vrij met de kermis heeft de volgende uitslag opgeleverd: Tegen het naar school gaan met de kermis: 27 stemmen Voor het naar school gaan met de kermis: 23 stemmen Geen mening (blanco ingevulde formulieren: 2 stemmen Totaal ingeleverde stemformulieren 52 stemformulieren In het overleg tussen ouderraad en MR was besloten dat er vrij van school zou zijn, wanneer 2/3 deel van de ouders hiervoor zouden kiezen. Men zou daarbij uitgaan van 2/3 deel van de ingeleverde stemformulieren. Welnu er zijn 52 stemformulieren ingeleverd. Daarvan waren 27 stemmen tegen het naar school gaan met de kermis. Dit betekent dat 52 van de ouders, die het stemformuJier hebben ingeleverd, tegen het naar school gaan met de kermis is. Daar dit geen 2/3 deel is, betekent het dat de kinderen van 'De Stek' met de kermis naar school gaan. Opbrengst kledinsinzamelins Er is 915 kg aan kleding opgehaald. Voor de tijd van het jaar een prima prestatie, welke een geldbedrag van fl 598,87 oplevert A dventsvieringen Afgelopen maandag hadden we onze vierde en laatste adventsviering in de speelzaal. Thema's, die aan de orde geweest zijn, waren: het goede voorbeeld geven ('licht'), hoop en vertrouwen ('groen' van de adventskrans), bekering ('paarse linten'). Kerstviering Vrijdagochtend 21 december houden wij onze gezamenlijke Kerstviering. Dit jaar is de leiding in handen van de kinderen van groep 7/8. Zij zijn de afgelopen weken druk in de weer geweest met de voorbereidingen. Het belooft een sfeervolle en muzikale gebeurtenis te worden. Team basisschool 'De Stek' Gym groep Afgelopen maandag hebben we onze laatste les van dit jaar gehad. In de Kerst- en Nieuwjaarsweek is er geen gym. In het nieuwe jaar beginnen we weer op maandag 7 januari 2002 om 9.30 uur en nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom. Iedereen prettige feestdagen en een sportief en gezond 2002. T ot ziens ..•Sjr..aP,_3é J.t-' T* r*

Castenrays dorpsblad De Schans | 2001 | | pagina 20