DQRPSKALFNftFR S3 S3 S3 O a <0 21 en 22 april Dartstoemooi (D-day 2000) 22 april Jeugdwerk; paasspeurtocht 29 april Jeugdwerk; zwemmen 30 april Basisschool; Eerste HL Communie voor de leerlingen van groep 4 5 t/m 8 mei: Jeugdwerk; doeweekend 13 mei Jeugdwerk; bloemenactie 15 mei t/m 4 juni: Biljartclub, 8e Open Castenrayse Biljart Kampioenschappen 19 mei Biljartclub: feestavond De Ketsers 21 mei S.V.C.; afsluiting seizoen 27 mei Jeugdwerk; Rollebol 29 mei Dorpsraad; vergadering 04 juni Biljartclub: finale 8e Open Castenrayse Biljart Kampioenschappen 05 juni Basisschool; kledinginzameling 14 juni Basisschool; kennismaking nieuwe brugklassers üendron College Horst 16 juni Basisschool; schoolreis groepen 5 t/m 8; de groepen 1 t/'m 4 hebben de gehele dag 23 t/m 25 juni; Tennisclub; Utsel de knutseltoernooi 24 j ur.i Gezinsviering 26 juni Dorpsraad; vergadering 27 juni L.V.B.; fietstocht 28 juni L.V.B.; kinderuitstapje 3 t/m 7 juli. Kindervakantiewerk Venray 09 j uli Caselse Bierfeesten 13 aug. Tennisclub; invitatietoernooi 25-27 aug.: Tennisclub, Venray Open 26-27-28-29 aug: Kennis; maandag: Caselse kermis visite 02 sept. Tennisclub; start clubkampioenschappen 12 sept. L.V.B.; uitstapje 25 sept. Dorpsraad; vergadering 02 okt. Basisschool; kledinginzameling 04 okt. L.V.B.; kienen 25 okt. L.V.B.; hapjes 30 okt. Dorpsraad; vergadering Nieuwe/gewijzigde data 28 april B.C. De Ketsers; receptie 03 mei K.B.O.; uitstapje Keukenhof 09 juni B.C. De Ketsers; jaarvergadering 11 juni Batavieren; Koningschieten 26 juni K B.O.; fietstocht 01 juli Batavieren; Batavieren-dag 05 juli K.B.O.; huifkartocht/fietstocht 05 aug. K.B.O.; jeu de boule, Oirlo aug. K.B.O.; jaarlijkse dagtocht 30 aug. K.B.O.; uitstapje Kevelaer 09 okt. K B.O.; bedevaart naar Wittem 24 - s

Castenrays dorpsblad De Schans | 2000 | | pagina 24