20 - De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op 24-02-1997 in cafe HesenWe beginnen om 20.00 uur. Iedereen is welkom op deze vergadering. Agenda1. Opening 2. Notulen 27-01-1997 3. Verslag dorpsradenover1 eg 4. Verslag werkgroep bestemmingsplan herinrichting dorpsplein 5. Lijst nieuwe inwoners c.q. verhuizers 6. Ingekomen stukken en mededelingen 7. Rondvraag 8 SI ui t i ng 1 Qpeni ng De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, speciaal de twee "gasten" die deze vergadering bijwonen. 2j_ Notulen dd23-12-1 996. ♦Het gras bij het kapelletje is opnieuw ingezaaid. *De Lollebeekweg wordt vanaf de Steegkamp tot aan het centrum voorzien van een nieuwe slijtlaag. In februari 1 997 is er overleg over het strooi bel eidhier wordt het voorstel besproken om de Vliegert in te ruilen voor de Matthiasstraat De groep "gezinsviering" lijkt het een leuk idee om het Sint Maartensfeest als thema te nemen voor een gezinsmis in novem ber, event, met medewerking van de school. Er is een subsidieaanvraag ingediend bij t dorpsradenover1 eg voor de renovatie van het pleintje. ♦Bestemmingsplan: het commentaar van de werkgroep op de rappor ten is inmiddels besproken met dhr. Derks van de gemeente. ♦Verkiezingen: we nemen het besluit dat toekomstige kandidaten aktief door de dorpsraad worden gezocht. ♦Er zijn 203 kerstbomen versnipperd. Alles is goed verlopen. ♦Er zijn enkele aandachtspunten op papier gezet voor viering Koninginnedag. Om een goede opzet te kunnen maken is het voorstel om in 1998 te starten. 3. Verslag dorpsradenover 1 eg Er is niets te melden. 4. Verslag werkgroepen ♦Cent rumplan Het doel is het pleintje voor het cafe, de beplanting voor de kerk en het dorpspleintje tot een geheel te maken. Het plan wordt door de gemeente gedragen, financieel moet het haalbaar zijn. Alle betrokkenen zijn ingelicht en willen meewerken. In het voorjaar zouden het dorpspleintje en het pleintje voor het cafe klaar moeten zijn. Het voorste gedeelte van de Lol 1ebeekweg wordt meegenomen met de beklinkering van de pleintjes.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1997 | | pagina 20