FANFARE DORPSKLANK - 3 - De Schans Nr.: 44 Vandaag, donderdag 23 november 20.00 uur repetitie. Zaterdag 25 november, vanaf 9.30 uur inzamelen oud papier bij Piet /nis, helpers. Linda Emonts en Dini Withagen. Zondag 26 november, intocht Sint Nicolaas, bijeenkomst om 13.15 uur bij Café Hesen. Zondag 17 december Kerstconcert, aanvang 16.00 uur Nieuwe leden - Muziekschool - Opleiding s Op 1 januari a s. start de Muziekschool Venray weer haar nieuwe cursusjaar. Degenen die een opleiding willen gaan volgen dienen vóór 4 december a.s. opgegeven te zijn. Daarom is het goed hier even aandacht te vragen voor deze opleiding. Iedereen die een instrument wil leren bespelen bij onze fanfare Van aangemeld worden. Ook zonder vooropleiding is dat mogelijk, al is het natuurlijk wel eer» groot voordeel wanneer bijv. reeds een IVM- of vergeklijkbare opleiding gevolgd is. De Hafa-opleidingen kennen een relatief gunstig lesgeldtarief, omdat deze tak van de Muziekschool extra gesubsidieerd wordt. Belangrijk: om van dat gunstige tarief gebruik te kunnen maken moet men wel persé via de vereniging opgegeven worden! Hoe liggen de lesgelden voor komend cursusjaar: leerlingen tot 18 jaar, met IVM-vooropleidingf275,- leerlingen tot. 18 jaar, zonder IV1VI-vooropleiding: f325,- leerlmgen vanaf 18 jaar, met IVM: f550,- leerlingen vanaf 18 jaar, zonder IVM: f650,- Deze taneven gelden voor inwoners van de gemeente Venray. Het is ook mogelijk een tweewekelijkse cursus te volgen. De lessen worden zoveel als mogelijk in Casteniay zelf gegeven. Niet alleen kinderenook volwassenen zouden kunnen overwegen een opleiding te gaan volgen. Er gingen u reeds velen voor! Fantare Dorpsklank is zeer gebaat bij voldoende toestroom van nieuwe muzikanten. Met een bezeiling van 36 muzikanten momenteel, is in vrijwel alle registers Iwhoefte aan aanvulling. Daarom wil ik een (vervolg)-opleiding dan ook van liarte aanbevelen! Misschien ook een idee voor oud-muzikanten om de draad weer eens op te prikken. Hoe kan men zich opgeven: 1)fanlare-leden die nu reeds een opleiding volgen, wordt binnenkort gevr aagd of ze hun opleiding al dan niet willen voortzetten; 2)kinderen die hun IVM-opleiding nu afsluiten: ontvangen tijdens de 10-minuten gesprekken op de muziekschool een brief met informatie en opgave-strookje: ook onderstaand strookje kunnen zij gebruiken, 3)alle overige personen: kunnen gebruik maken van onderstaand strookje of telefonisch aanmelden. AUe opgaven indienen bij P. van Wegberg, llorsterweg 62, tei 571762, en wel zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tot 4 december a.s. Ook voor meer informatie! Aanmelding Fanfare Dorpsklank - Muziekschoolopleiding Naam Adres: Geboortedatum: TeL nr Meld zich hierbij aan voor een R af a-opleiding aan de muziekschool

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 3