O '^TE^ De Schans Nr.: 44 De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op 27-11-1995 in cafe Hesen. Aanvang is 20.00.uur. De agenda: 1. Opening 2. Notulen dd. 30-10-1995 3. Verslag dorpsradenoverleg 4. (Werkgroep) bestemmingsplan 5. Verslag van de diverse werkgroepjes 6. Vacature vice-voorzitter 7. Omgang met de pers 8. Evaluatie dorpsraad Castenray 9. Mededelingen en ingekomen stukken 10. Rondvraag f 11. Sluiting. w Notulen openbare dorpsraadvergadering 30-10-1995. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Notulen dd. 25-09-1995. ♦Diepeling: 9 okt. jl. is er een gesprek geweest met de betrokken burgemeesters. Het was een goed gesprek, men had zich goed voorbereid. Een ieders doel is de eigenaar aansporen tot het nemen van maatregelen en tevens de Provincie op hun taak in deze te wijzen. Zij, als vergunningafgever moet nl kontroleren of de voorwaarden nagekomen worden. Gemeente Venray zal een brief versturen naar- de Provincie om deze problematiek aan te kaarten en vraagt een gesprek aan. ♦Banken: de inventarisatie is inmiddels geschied. ♦Er is een gesprek geweest met wethouder Kersten betreffende bestemmingsplan voor m.n. Castenray. Castenray staat voor 't 2e en 3e kwartaal van '96 op de rol. *7-11 a.s. worden de B&W bezoeken geevalueerd in het dorpsra denoverleg. Wij al3 Castenray zijn het niet eens met de negatieve berichtgeving in de diverse kranten. Organiseer een zinvolle avond, anders niet. *Schans: De apparatuur is nu bij Rieky. De overstap is vlot verlopen. Farn. Classens is inmiddels bedankt voor de jarenlange inzet. *Knipperlichtinstallatie: afwijzing ontvangen van "Leefbaarheid in de Peel". Via de gemeente loopt nog een andere aanvraag. *Kerkberichten: er is iets mis gegaan met een fax. *Woonkrant: deze wordt huis aan huis bezorgd. De bestemmingsplanprocedure is aan de orde geweest. 4. Evaluatie deelname dorpsradenoverleg. Dit punt is al vaker aan de orde geweest; deelname wordt niet altijd positief ervaren. Het eigenlijke doel is behandelen van overkoepelende zaken van de dorpen naar de gemeente en andersom en het uitwisselen van ideeen, verder is het een makkelijk aanspreekpunt voor de gemeente. Kwaliteitsverbetering is ons doel van deze discussie. 5. Verslag diverse werkgroepjes ♦Werkgroep "de Schans": De doelstelling van de Schans is: een informatieblad voor heel Castenray. - 23 -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 23