dorpsraad De eerstvolgende openbare dorpsraadvergadering is op 24-04-1995 in cafe Hesen. Nu de zomertijd weer is ingegaan, beginnen we om 20.30 uur. De agenda: 1. Opening 2. Notulen dd. 06-03 1995 3. Verslag dorpsradenover1 eg 4. Evaluatie bezoek B&W Venray 5. Voortgang verkeersdrukte Horsterweg 6. Voortgang enquete "Wonen" 7. Ingekomen stukken en mededelingen sjMD fc A CAS^ NOTULEN OPENBARE DORPSRAADVERQAPgRING PD- 06-03-1995^ 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2. Notulen dd. 06-02-1995^ ♦Nieuwe projekten voor het dorpenfonds kunnen tot 1 mei a.s. ingediend worden. *H.Classens heeft kontakt gehad met de LLTB i.v.m. een even tuele verdrogingsregeling. Volgens de LLTB is deze regeling nog niet van kracht, ze blijven wel alert. 3. Enquete "Wonen". Na het verwerken van de op- en aanmerkingen is de enquete nu in concept klaar. .- De verwerking van de gegevens zal door de gemeente gebeuren. 4. Verkeerssituatie Horsterweg, Door de provincie, gemeente en de dorpsraad Castenray is er een voorstel ontwikkeld; aanpassingen bij de kom aan de noord- en zuidkant: "het bord 50 verplaatsen", de weg ver smallen en verhogingen langs de weg. Deze aanpassingen kunnen blijven als de weg over 4 jaar wordt aangepakt. De veilige oversteekplaats is afgewezen, de dagelijkse stroom van 8.000 voertuigen zou onder de norm liggen om verkeers lichten te plaatsen. Een alternatief zou zijn: lichten boven de weg die aangaan zodra er overgestoken wordt. Waarschijnlijk gaat de A73 na de bouwvakantie tot Horst open en zal de verkeersdrukte in Castenray wellicht afnemen. *De politie houdt inmiddels al geregeld snelheidskontroles-y 5. Bezoek B&W Venrav. Het werkgroepje heeft een programma opgesteld. Vanaf 18.00 uur bezoeken van enkele lokatie's en vanaf 20.00 uur vergadering in de Wis. 8. Rondvraag 9. Sluiting. Tff.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 4