Aannemersbedrijf G. Zegers ui mmmmËmmmmmmmm iliiililiiiil mmüm&ïw mmmmmmm mÊÊmêÈÈêrnm® mmmmmmm BoerenBond mmmmurn mmmémïx. mmmmm WÊÊSÊSOÊ Voor al Uw timmerwerk, kozijnen, trappen e. 4'. - r. tucaduoi'work - metselwerk - tegelwerk - alle betonwerken - erfverharding en klinkerwerk vraag vrijblijvend inlichtingen Eikelenbosserdilk 6 5962 NV Melderslo 04709-87514 ^iiwiiiiilölii^iili V»TO#ifc::SS' SS:*'*:'1 mmmmm

Castenrays dorpsblad De Schans | 1995 | | pagina 6