dorpsraad N en me 4 BIJ DEZE NODIGEN WIJ U UIT VOOR DE EERSTVOLGENDE OPENBARE DORPSRAADVERGADERING OP 12-12-1994 IN CAFE HESEN AANVANG 20.00 UUR. DE AGENDA: 1. OPENING 2. NOTULEN 21-11-1994 3. VOORTGANG ENQUETE 4. SPEELVELDJE CASTELOSTRAAT 5. VERSLAG INFO-AVONDEN "DE DIEPELING" 6. STRUCTUURPLAN 7. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 8. RONDVRAAG 9. SLUITING $Mö NOTULEN OPENBARE DORPSRAADVERGADERING 1. OPENING. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2, NOTULEN PD. 17-10-1994. 'Er is een brief verstuurd naar de provincie en de gemeente met als onderwerp "de verkeerssituatie op de Horsterweg". 'Nog geen reaktie's ontvangen van de gemeente op de door ons verstuurde brieven. VERSLAG DORPSRADENOVERLEG. 'Gegevens m.b.t. het gas zijn op te vragen bij dhr. Jansen van de gemeente. Per 1-1-1995 is het de bedoeling dat iedereen het afval gaat scheiden, dit ten gunste van het milieu. In december zullen de containers worden verspreid, het officiële ophaal schema komt nog. In het info-boekje komt ook het inzamelen van glas, oud papier en oud ijzer aan de orde. 5. VOORONTWERP Het eindplan is ontvangen; het zal te zijner tijd een kompleet natuurontwikkelingsgebied worden. A.s. donderdag 24-11 is er een inspraakavond in "de Linde" te Oirlo. CASTELOSTRAAT, is gedeeltelijk toegekend. Afgelopen zaterdag De subsidie is geaeeiteujx coegexena. Argeiopen zaterdag is er gestart met het opruimen van het speelveldje. De komende weken zullen er nog werkzaamheden plaatsvinden. In het structuurplan van de gemeente is ons dorp ingedeeld in de categorie met landbouw als prioriteit. Wij achten groei van het aantal woningen toch wenselijk om zo de leefbaarheid van het dorp tenminste in stand te houden. Na het houden van de enquete (waarin we vragen naar de woningbehoefte in Castenray) hebben we gegevens om met de gemeente te discus sieren. De commissie £aat verder aan de slag. 8. INGEKOMEN STUKKgN n, info 'Het structuurplan, info over het RISC, afvalscheiding en eindrapport voorontwerp "de Diepeling" zijn ontvangen. het m a AAM»

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 4