DORPSRAAD CASTEN RAY 8 In het kader van het project "Leefbaarheid kleine kernen" heeft de Gemeente Venray een subsidiepotje beschikbaar. Voor deze subsidie komen projecten in aanmerking, die de leefbaar heid in de kleine kernen kunnen verbeteren. De Dorpsraad heeft inmiddels een verzoek ingediend tot finan ciële ondersteuning bij de herinrichting van het terreintje gelegen aan de MatthiasstraatCampagnestraat en Castelo- sti aat. Het terrein is nu ingericht als fietscrossbaan en er staan enkele speeltoestellen voor de kinderen. Het grootste probleem in de huidige situatie is het onderhoud van het terrein. Door de ongelijke ligging, de half ingegraven autobanden en het achterstallige onderhoud is het normale onderhoud door de ge meente Venray niet realiseerbaar. Het terreintje is in de loop van de tijd steeds meer verwilderd en is een doorn in het oog van de Castenrayse bewoners geworden. Dit., is de reden dat de Dorpsraad tot herinrichting van het terrein wil komen. Nieuwe functie van het terrein Na het verwijderen van de diverse speeltoestellen, autobanden en struiken zal het terrein opgeschoond en geëgaliseerd wor den. Daarna wordt het ingezaaid met gras. Het onderhoud zal in de toekomst door de Gemeente Venray plaats vinden. In de nieuwe functie van het terrein zijn de volgende onder delen opgenomen: een hoek met speeltoestellen met- o.a. spee lhu isj eeven wiehtsbalk, rekstok, piramide, glijbaan, schommel, wip. een jeu de boulesbaan oPC een grastalud strook beplanting naast de bestaande bebouwing Zoals uit bovenstaande opsomming blijkt, wordt het terrein geschikt gemaakt voor gebruik door kleine kinderen, jongeren en ouderen oftewel een ontmoetingsplaats voor jong en oud! Inde schetstekening zijn de diverse onderdelen weergegeven. Ze Lfwerkzaamheid Naast, de gevraagde financiële tegemoetkoming van f 19.000,= bi.j de Gemeente Venray, wordt ook de Castenrayse bevolking ge/raagd om bij de herinrichting van het terrein actief mee te werken in de vorm van zelfwerkzaamheid. In de begroting komen de volgende onderdelen in aanmerking voor zelfwerkzaamheid: het inplanten van beplanting, aanleg van de jeu de boulesbaan, het verwijderen en her)plaatsen van speeltoestellen, etc.. Indien het geplande voorstel financieel door de Gemeente Ven ray ondersteund wordt, dan rekent de Dorpsraad op uw bereid willige medewerking. Toelichting op het plan De Dorpsraad heeft in korte tijd dit plan moeten opzetten om de subsidie, die voor 1994 bestemd is, niet mis te lopen. Om u toch de gelegenheid te geven om het plan met de Dorpsraad te bespreken wil deze u uitnodigen op maandag 31 oktober a.s. Ideeën en suggesties zijn welkom en zullen zoveel mogelijk worden ingepast. Iedereen is van harte uitgenodigd deze be spreking' bij te wonen. een picknickhoek een lummelhoek een grasveldje -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 8