fanfare W Y v.o.f. jan van leendert en zoon Broekhuizenvorst tel. 04763-1275 transport- en containerbedrijf handel in zand en grind grondwerken 8 Zondag 13 februari Deelname aan de carnavalsoptocht. 13:45 uur verzamelen bij de Bond. donderdag 17 februari 20:00 uur Jaarvergadering. EVEN ONTHOUDEN! 26 febr: Oud papier. Musicerende en niet musicerende leden van fanfare Dorpsklank. Bij deze nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarverga dering welke zal plaatsvinden op donderdag 17 februari 1994. Plaats: Gemeenschapshuis "De WIS". Aanvang: 20:00 uur. AGENDA: 1. Opening. 2. Notulen jaarvergadering 1993. 3. Jaarverslag. 4. Financieelverslag 1993. 5. Begroting 1994. 6. Verslag kascontrole-commissie en benoeming nieuwe commissie. 7. Bestuursverkiezingen, aftredend en herkiesbaar; PIET van WEGBERG en GEERT JANSSEN 8. Verslag Muziekcommissie 9. Voorlopig jaarprogramma 1994. 10. Wat verder ter tafel komt. 11. Rondvraag. 12. Sluiting. Voor de bestuursverkiezingen kunnen tot aanvang der vergade ring kandidaten schriftelijk worden voorgedragen, mits onder tekend door tenminste vijf leden.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1994 | | pagina 8