DORPSBLAD jaargang nr. 21 VOOR weekblad CASTENRAY 1992 f- 1 kerkberichten Zaterdag 19 dec. i Redactie-adres: Casteiostraat 30 tel.: 71S22 Nr. 49 Inlegeren copy voor dinsdag 19.00 uur 16 december 1992 s 19.00 uur Overleden fam. v d Dasch- v.d Homberg Overleden fam.Ouykers-Rampaons en voor een jarige Overleden Tam. Janssen Emonts en eind-ren. JAARD. LEONARDOS GEURS EN IV1L HELMIN A .1INDERS i.lAARDJOHANNES WlLL EMS van Kuyck-Verrijd. Tevens uit dankbaarheid voor het jaar 1992. OVERL. EDEN FAMI U YFX- MA ES IA A RD TENS 1' MA R T IN IJS K U JPERS Mar te en Trina Janssen Huub van RhFE VA N KUY CK -■ VERR T JD T VAN KUYCK-VERRIJDI VRIJDAG 25 DEC. 9.00 UUR HERBERT JE SMIS SPECIAAL VOOR BE KINDEREN. VR T. JDAC 25 DFC10. 30 UUR M.M.V.fANFARE MARIE EN TRINA JANSSEN (ZIJ DIE offerden) VRIJDAC I JAN. 10.00 UUR IN DEZE VIERING WILLEN WIJ SPECIAAL SüDS ZEGEN VRAGEN VOOR HET JAAR 1993. ZATERDAC 2 JAN. 19.00 UUR WILLY VER HOE VEN -DE SCHANS- Marie en Sjang van kuyck en overleden ouders Dinsdag 22 decF. 19.oo uur BOETEVIERING Woensdag 22 dec. 9.00 uur Marie en Trina Janssen Donderdag 24 dec. 21.00 uur KERSTVIERING Ger Janssen en An Janssen-Vollenberg Marie en Sjang van Kuyck en overleden ouders Zaterdag 26 dec. 10.00 uur Leo Willemssen Nella Cl assens-Janssen en Geert Classens Gr ad en Mar la Brouwers-Hutsman Zondag 27 dec. 10.00 uur O.L. Vrouw van Altijd Durende Bijstand Woensdag 30 dec. 9.00 uur h.Mis uit dankbaarheid. Dondeplag 51 dec19.00 uur Marie en Sjang van Kuyck en overleden ouders

Castenrays dorpsblad De Schans | 1992 | | pagina 1