SCOTOK..SCHB VPRreMB-ABK/MiVROUWEN. V«ei agrarischs vrouven hebben /wat»fc hur-- ta -k in fv-v gtór? een belangrijke taak binner: het bwfr i jf.Niat aliw rK* en "nkt *e .17 ook vaak degene, dia as vii,*rv cxeie administratie behartigt „overleg vrvart ©,- «ne^sKst '~r ^"»v-sïerirsgen en over bet bedri jfsbeieid op korte en Ixngsrc? termijn. Agrarische vrowen zijn zich steeds meer bewat- -/an hun ver - voor -tot reilen en zeilen .van .het bedrijf, Da-s-Oiii willen steeds meer vrouwen goed op de hoogt© zijn van alles wat hst agr-ar&sch"ifeedr-i-j*f -aangaat Th de cursus HVAV besteder* va uitgebreid aaadacht. aan :de onderwerpen,waar - je als agrarisch© vrouw-direct mee te -^akt. i hebt.,Bat is ©er bread- twrein .Baa rbi*j worde ook aandacht r..e- geven aan -je eigen vorming en er - is< gelegenheid -«set- -in - der© agrarische tv reuwen-' te-prater»» DOEI, •3ê cursus EVAV biedt landelijk een uniform aanbod pan boa»-- iwien--t'a t«i-fKlersvrouwer: ©p hat gebied var Blok if. Bedrijfsadministratie O dagdelen 8iok.'2*-ï-Regel» ren wetten rond gezin en bedrijf 8 dagdeler» Blok 3c Bedrijfsbeleid 8 tia&d&l&n .-I&HQÜD Blok iu~ Sociale vaardigheid - Verkennen van de eigen positie - Beginselen-, van het. boekhouden J. Belastingen - - Financiële .relatie gezin en bedrijf Blok 2i-•Verzekeren - - Huwelijksgoederenrecht - Erfrecht - Ruimtelijke ordening en milieuwetgeving Blok 3s - fiedrijfsbeleid - Ondernemingsvormen. - Financiering - Bedrijfsoverriame -Identiteit en onderneemster - Organisatie en coöperatie - Landbouwbeleid. Het' landelijk SFV-bure&u ontwikkelt het cursusmateriaal Daarnaast maken zij voor ieder blok een evluatietoets» Aan deze toets wordt een certificaat verbonden» Drie deel eertificaten geven recht op een landelijk erkend eindeer ti.fi. raat» Bi voldoende belangstelling wil de VAV van de kring Venray in"januari starten met blok l.De cursisten bepalen dan wan neer blok 2 en 3 gegeven worden. Voor opgave en informatie kan men terecht bi.js tevr. H-Geurts- Slangen, tel. 04780 41532. De cursus blek 1 begint op 12 januari 1993. Plaats Tijd 'Dag Kosten afhankelijk van deelneemsters die r.ich opgeven. 13.30 - '16.00 uur. dinsdagmiddag-, f. 50,00. Opgave bij Ria Luykx, tel.: 71613, tot 9 december.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1992 | | pagina 3