BIJ MIJN VERTREK UIT CASTENRAY. Ook langs deze weg wil ik alvast alle parochianen en alle dorpsgenoten hartelijk dank zeggen voor de vriendelijkheid, de goedheid en welwillendheid die ik in de zes en een half jaar dat ik hier was, ondervonden heb. Het was ons goed hier te zijnl Dat geldt ook voor Zuster Gerardis. Overigens hoop ik dat vele parochianen in de Eucharistie van Zaterdagavond met mij O.L.Heer willen komen danken voor de bijna "zeven vette jaren" die ik hier in Castenray heb mogen beleven. Het gaat U allen goed! Sfa mocht U ooit in de buurt van "De Muts" (een soort bejaardencentrum) in Wychén komen, dan bent U bij ons steeds welkom.Ook schriftelijk contact, bijvoorbeeld bij gelegenheid van blijde of droeve omstandigheden, zal hoog worden gewaardeerd. Daarom geef ik hier alvast ons nieuw adres» Het telefoonnummer is ons helaas nog niet bekend. Het adres is namelijk: Diepvoorde nummer 2248 ("De Muts"). Wychcn i G Dus niet Alverna! Nog iets moet me van het hart: Wellicht hebt U het zelf reeds opgemerkt. Er zijn nogal wat onjuiste gegevens in kranten verschenen naar aanleiding van myn vertr Dagblad gaan wonen f voor mijn periode^zóu ik een tiental standplaatsen hebben gehad in Zuid-Limburg, de Rand stad (inderdaad) en Duit «land. PEEL EN MAAS deze krant over (dus ook foutief) en doet er nog een schepje boven op door te Duitsland De nuchtere werkelijkheid is echter deze: Na m(jn priesterwijding volg^e^ik. in tricht nog eetfctSrsus "welsprekendheid" en liep tegelijkertijd vanuit ons" klooster stage daarna de" ik nog wat hier en daar, zoals wij dat toen noemden, dus geen echte standplaats als kapelaan of pastoor. Dan word ik na ongeveer twee jaar gezonden naar wat Limburgers indertijd "Holland" noemden. Vanuit ons assistentieklooster Woerden trok ik toen van de ene plaats naar de ander om er een triduum te preken pf een| gemakkelijke werk gedaan te hebben (preken van 3 kwartier, zonder geluidsinst? bakken van kerken) werd ik kapelaan in een mooie parochie in Den Haag (9 jaar), daarna weer kapelaan in Leiden (9 jaar) en tenslotte pastoor (met drie .kapelaans) in een grote parochie van De^S^ gk 'SiP^dirie jaar rector en bejaardenpastor (zo heette dati) worden in Monster en Poeldijk. Dit i.v.m. de uitgebroken geloofs crisis! En tenslotte kom ik dan weer terug naar mijn geboortegrond om het mij zo dierbaar geworden parochiewerk weer op te nemen. Dat is alles. In Duitsland vervi Met grote dankbaarheid ga ik nu rusten, dankbaar dat ik ondanks Pa8-to°rs« siast werk mocht doen wat my dierbaar was geworden. En dat ik dat tot aan mijn 75e nog heb kunnen en mogen doen. Wilt U O.L.Heer daar mM, mii voor komen dank zeaMreh? Dan ben ik ook IJ dankbaar. Mijn allerlaatste standplaats heeft mij bijzonder gc gedaan! Nogmaals heel hartelijk dank! Ook (nogmaals) namens Zuster Gerardis. Emeritus pastoor Keulaerds O.P.M. - v. Y PA V •y eJf, - - -A

Castenrays dorpsblad De Schans | 1985 | | pagina 2