H.B.S. de Batavieren Sinds de oprichting in 1919 is "Den Doei" steeds minder weg te denken in het Caeterirayse ge me e nschaps- of verenigingsleven» Het handboogsehieten is niet direct ©en spec- I taculaire publiek-sport doch als individuele k ontspanning een bezigheid waar men als men er eenmaal mee begonnen, is, niet zo gemakke- V lijk meer van loskomt» Enerzijds omdat het schieten met pijl en boog telkens weer een 1 uitdaging is en anderzijds omdat men elkaar ^an missen.. Tussen de leden onderling bestaat een vrij 4hecht® baad, zowel binnen de zestallen, als» /Zff wel de zestallen onder elkaar. IMil Daarbij komt het dat het een soort cafê-sport \f/M Y is, hetgeen het onderlinge plezier erg ten r goede komt» Mfk Het is een sport of bezigheid welke beoefend kan itA Jih worden door jong en oud. Denk hierbij aan G. v. Kuyck fï\KfJÉ\K en *^seai welke nog steeds naast onze club ook schieten bij de veteranen in kringver band ©n met succes® l Het beste bewijs voor voorzitter Creraers dat alles goed J I gaat is wel de enorme opkomst op de dinsdagavond training, jöL-f I terwijl bij de wedstrijden nagenoeg niemand van de onge- Ay 17Ï veer 30 actieve schutters ontbreekt» £T yj Dat de boog niet altijd, gespannen hoeft te zijn, blijkt Jjr wel uit het "nakaarten" bij een pilsje na de wedstrijd* W4 Yl Als we alles zouden doen wat dan over Het- handboog- schieten verteld wordtzouden we allemaal kampioenen Nagenoeg elke saterdag heeft men of uit of thuis een wedstrijd, hetzij vriendschappenjk, hetzij in compe titieverband. Vele verenigingen komen erg graag naar Castenray, terwijl Öastenray bij andere verenigingen een graag geziene gast is* Op dat terrein timmeren wij als vereniging duidelijk aan de weg. Wij houden ons dorp elders zo hoog mogelijk, niet alleen wat prestatie betreft, doch vooral op vriend schappelijk gebied. Vooral dit laatste is een punt waar het bestuur en met name voorzitter Cremers erg zwaar aast tilt® Dat de prestaties in 1919 lager lagen dan in 198"! staat buiten kijf* Dat komt o.a* door het feit dat de handboogschutterij langzaam een binnen sport aan het worden is met als gevolg dat men het hele jaar rond kan schieten.® Daarnaast is het materiaal zodanig geperfectioneerd dat het voor sommige schutters moeilijk is naast de roos te schieten. Een goed bedrijf heeft een goede administratie» Onze secretaris-penning meester Poels heeft zijn verslaglegging in orde en wat de contributie betrefthij zit erop ale ©en "duivel op een ziel». Zijn belangstelling tijdens wedstrijden wordt door- de schutters erg gewaardeerd® Wat prestatie® betreft kan men zich momenteel meten met de betere clubs in Nederland. Dit klinkt wat verwaand, doch de feiten spreken voor zich® Het wil ook niet zeggen dat we altijd winnen, verliezen, doen we echter zelden. De handboogschutter!j "Be Batavieren" is in Öastenray haar plaats waard® Heeft u ook interesse Praat eens met een van de schutters*

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 7