a 0 40 "mïl1 1q?£5 wordfc enquete gehouden onder de Castenrayse mensen met ue vraag, acnt u een apart schoolbestuur noodzakelijk? (7% van de mensen me, ..moeren kan hiermee instemmen). Op 5 sent1975 wordt een commissie* opgericht^die zal proberen een schoolbestuur in stichtingsvorm op te rxcnren. Zitting hierin hebben leden van kerkbestuur, oudercomité en leerkrachten. Op 28 juni 1976 wordt de stichting Katholiek Onderwies -astenray opgericht. het eerste schoolbestuur van de stichting bestond uit de volgende personen: bh jeu eken, voorzitter.; M. Arts, eecr ./penningmeesteren de bestuursleden b. Ta eken, A Stiphout en mevr. R. Luykx-Maes» V°. 30 daaropvolgend wordt de overdrachtsakte door de Z.S.ff. Pastoor H7lB 6n "1- Gooren namen® het kerkbestuur en W. Jeuken en K. Arts namens net nieuwe schoolbestuur. iUKele zaken die gerealiseerd zijn door het nieuwe schoolbestuur in de -.-.gelopen 3aren zijn kuiten de nodigs onderhoudswerkzaamheden zoals verven en reoeraties zijn o.a. gedeeltelijke vernieuwing van de ver. warming, isolatie basisschool, aansluiting op de riolering var. beide scholen, verbetering en vernieuwing beide tuinen, afrastering vernieuwen, plaatsen van speelwerktuigen, veelal in samenwerking met de onder-commissie. - allergrootste hap is uiteraard geweest de verbouwing van de basisschool althans de voorbereiding hiervan. Wat dit betreft is het schoolbestuur peen enkele teleurstelling bespaard gebleven. Alle mogelijke toezeggingen eh°K I fSarhen in een klap van tafel geveegd verband met dé komst oestek o,. in aen later tijdstip waarin alsnog met gemeente, het •Jimsterie en inspectie een regeling voor gedeeltelijke verbouwing gerealiseerd kan worden in 1983, blijkt dat stukken die in jan. 8l ver duurd ha deen moeten worden voor rijksgoedkeuring, op 15 april toch nov 013 de gemeente m een la' liggen. .öndanks deze teleurstellingen ftaat het bestuur vol goede moed verder 'fce rea-1senng van een stuk goed en verantwoord onderwies in Caspenray. Als wij in samenwerking met de ouders, de oudercommissie, de leer- Klachten* ae pastoorde h&ndwerkraoeders de goede verstandhouding kunnen handhaven zoals die heerst bij de betrokkenen aan de beide scholen, zullen de kinderen hiervan zeker de voordelen en vruchten plukken» Het bestuur van de S.K*G»C. bestaat op dit moment uit de volgende personen: W» Jeuken, voorzitter, M» Arts, secr./penningmeester en leden J. Tacken, G» Dinghö en mevr. R« Luykx-Maes. ïerder is J» Tacken afgevaardigde van de scholen in de dorpsraad. Pastoor Xeulaerds is pastoraal adviseur. G» Smits zal als voorzitter van de oudercommissie op de bestuursvergaderingen aanwezig zijn. Als onderwijzer(es) is op dit moment aan de basisschool verbonden: P. van Wegberg, hoofd onderwijzer; BClevis mevi- ;u.s DAC<* A. Rongen, mevr.'D. Camps en mevr» R. Maee. kraent voor 1 jaar is benoemd mevr. J» Schepers uit Venray t »,r .1 WS! V Cl.il (Jtl? V clw 7 "Y>

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 40