STG. KATH» ONDERWIJS Li 3 8 2*^ juni 1976 werd opgericht de Stichting Katholiek Onderwijs Castenrav we stichting heeft ten doel de bevordering van het kleuter- en bas*s~ onderwijs in Caetenray. Sij beoogt daarbij onderwijs te geven in de'geest ,-e kavnOiieA© ^erk. wij wil daarbij handelen volgens algemene richt- fijnen van het onderwijs, die op grond van. het gezamenlijke overleg 5r d* ueaerlands®Kat-h* Schoolraad zijn vastgelegd, alsmede handelen volgens sechoppexigke richtlijnen inzake pastorale aangelegenheden. voordat, op 2o juni 197b het onderwijs in stichtingsvorm werd opgericht were er natuurlijk ook al onderwijs gegeven in Castenrav» In het laar ;/42? werd er voor het *er«t onderwijs gegeven als openbare school'J rT aa~'Z, moment was Castenrav rectoraat,. Als eerste rector werd G. Gerarde uo-an kapelaan in Oirio, benoemd» Hij verzorgde ook het eerste godsdienst onderwijs aan de school, :o 1929 werd na jarenlange -strijd het recht verkregen een büaondere '■cr:ooi te stichten* 'na^dxe ti-id was en is er in Castenray bijzonder Katholiek Onder wils. ■n wordt Castenrav parochie. Vanaf dat moment kent de school ook Men ecnoolbestuur in de vorm var. een schóól-kerkbestuur L,LJ :e.t kerkbestuur vormde dus tevens het schoolbestuur waarvan de pastoor de voorzitter was. Hst hoofd dér school,verzorgde over het algemeen de administratie en de .-lancien^Gos was toen onduidelijk wie de secretaris was, omdat acte van oerioemiögen getekend werden door de pastoor als voorzitter en het r°o.;d der school tekende als secretaris. Voor 1953 (welk jaar is niet o^amaaX bekend) ^tohd het onderwijs in Castenray onder bestuur van de r-.,; ociiie Oirxo. Volgens de gegevens die ons bekend zijn, zou in 1982 .-r -sstenray het oO-jarig onderwijs jubileum moeten zijn. Als men het jubxieum als katholiek onderwijs wil aanhouden zou dit in 1»! ■•-oeten^ zujruüen mogelijkheid zon verder kunnen zijn tegelijk met het o-jarae parochaefeest in 1983, ook het 60-jarig" bestaan.van het onder- --.jo in k,*s,.enray u© gedenken. Volgens ons toegezegde beloften over het veruouwen van de basisschool tot een geSntregeerde k klassige kleuter- ^basisschool te realiseren in 1983, is dit ook een mogelijkheidom tevens dit 60-jarig onderwijs jubileum te vieren, "er-ug komende op de beginjaren van het onderwas zijn ons niet alle evevens^voorhanden of hekend. Het eerste schoolbestuur, wie waren dit --«asuenrays uiteraarc de rector of pastoor als voorzitter en verder :&l wlLaan, de aeran Kenmielings, Friezen, Petje Steeghe, Kobus Geurts xa*~r ^^óstip verder tfillem Tacken, Sjaan Willemssen, Sef Duyke**s enz. O --

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 38