STG. GEMEENSCHAPSHUIS 33 Van "Patronaat51 tot "Stichting Jeugd- en Gemeenschapshuis", Zoals op ieder dorp gebruikelijk stond of staat nos -/lak naast de kerk het patronaat. Zo ook in Castenray. Het patronaat werd beheerd door- het kerkbestuur, tevens eigenaar» In ons dorp is het patronaat al voor vele doeleinden gebruikt c.a. noodkerk - school - kleuterschool - jeugdhuis - gemeenschapsruimte Het was en is een niet te missen gebouw, Voor het kerkbestuur werd het echter steeds moeilijker om de zaak naar behoren te beheren en om aan de nodige financiën te komen voor een noodzakelijk onderhoud» Door gebrek aan onderhoud aan gebouw en inventaris vonden er steeds minder aktiviteiten -plaats. Het werd zelfs zo erg dat de elektriciteit werd afgekeurd met alle gevolgen vandien» In de jaren 60 - 65 hebben enkele personen een poging gedaan om de zaal via verbouwing en renovatie weer bruikbaar te maken. Deze goedbedoelde aktie strandde echter op de financiën. De behoefte vanuit de gemeenschap om gemeenschapsruimte werd steeds groter, maar hoe en wie wilde dit karwei nogmaals aanpakken» In 1970 heeft de toen pas opgerichte dorpsraad enkele personen bena derd, welke tot taak kregen de mogelijkheden tot verbouwing te onder zoeken» Deze personen onder voorzitterschap van de heer A. van Veldhuizen gingen vol energie aan de slag, Hr werd een stichting onder naam "Stichting Jeugd- en Gemeenschaps huis" opgericht. Van het kerkbestuur werd het gebouw gehuurd voor een termijn van 10 jaren tegen een symbolisch bedrag als hxmrvergoeding In samenwerking met de Gemeente Venray werden alle mogelijke subsidies aangevraagd voor een totaal bedrag van 105.000,- De geraamde kosten waren 135.000,- Door Castenray moest dus een eigen bijdrage van 30.000,- bijgedragen worden in geld of in arbeid» ssïss: ssss: k =r ss ïx S5S sr:: s s tr: ssr:.^ ss rr sïs! ss a: sc ïss: ss ïs:--sss:2:3s sï s: sss s v

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 33