OUDER COM MISSIE rotuïïsf T°ctiTrl *i Ir*'""'-™3*' M.ïVosk, 30 OOTiïAAH.EN_pOK..VAN DE OÜDBROOMNISSIE Voor het eerst kwam de oprichting van een oudercomité ter jmpake op eer ouderavond georganiseerd door de leerkrachten van ■.leuter- en basisschool, welke gehouden werd in de iff kleuterschool op 12 september 19?4. - werd een commissie gevormd bestaande Arts, dames Houwen uit vijf leden t.w» de heren AStiphout en I», Kïïnen en de M. Vo 1Xeberg~Kemxae 1 ings en M. -Jacobs. Dit waren de werkers van het eerste uur Deze commissie werkteook mee aan de ontkoppeling van Kerk—Schoolbestuur Jr werden lijsten rondgestuurd met daarop de namen van ouders van schoolgaande kinderen. Daaruit wejd het definitieve oudercomité gekozen. Dit bestond uit de volgende negen personen: M. Arts, r„ Smoute, W» Jeuken, AStiphout LKünen Houwen»Jacobs, P, Madou- r M* Volleberg-Keramelings en M. Luykx-Maee. Dit was co ?S oictrh*« icw Later werd de naam oudercomité veranderd in oudercommissie! '9? üj.t om redenen van huishoudelijke aard. en SSf W6rkt Bteeds naut,e ~*«Scing «t schoolbestuur Op elke vergadering is iemand van het schoolbestuur en de hoofden van Kleuter- en basisschool aanwezig. in principe vergadert de commissie lên keer per maand, maar indien nodi *v» voor de eerste communie) vaker. g Ook worden er vergaderingen van het schoolbestuur en teambesrreviwr, oxjgevoond door een afgevaardigde van de ouder commissie. ®^ngen Tan de dorpsraad en vergaderingen elders worden ook bezocht, x -agenda van een vergadering wordt meestal in "De Schans" geplaatst zodat de ouders kunnen zien wat er soa! aan de orde komt. ou&erco®ffliseie is geen bestuur, maar een afvaardiging van de ouders Z-ïZl™ d"eSeLcnnir°k fff T* bi3dra«en- Zo "handwerk- -de^ dl; helpen m school hi3 de handwerklessen. Cl verse klusjes (kleine onderhoudswerkzaamheden) opgeknapt *n wordt er fSede t^gkerendê utiliteiten «r. de onder- CvltTie i' t ^«fitmedag, Eerste Comaunie, St. Nieolaas- er ■--.e.viering, laatste schooldag en ouderavonden. -•e nuiQige samenstelling van de ouder commissie ziet er als volgt uit- n-ual„st, Classens, H. Camps-Maessen, H. Strijbos-Verstraelen ,'XLÖeaen, M» Collin-Eaionts sn M, Dinghs. Dtfif Sraag oase dank uitspreken, omdat ons de kans geboden wordt -De oadeïr T* artlk®ft3es ,te P«M-ie«-en; «en blad dat door irrijwel gelesen^ wordt en crus voor ons een ideaal middel is om de de hoogte te houden. fff ffr fff dit 2e lustr^ S» Toortwant "De -c.uzhs kunnen we niet missen, geen week SU! De oudercommissie. Bagger, ...'T. Af ore X 6g'6l matig dOOr dB OMdBTS gBZQV&d VÖOT Ofilr ^s.Es-assjsasssassssasaaMaïi Ter- te v fi

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 30