°LjtrP^8 ver T3 werd,het Jwi« bestaan van onze afdeling 2 9 Ook werd in de loop der jaren de Boerinnenbond een vaandel aangeboden, uit prachtig werkstuk werd vervaardigd door Ne11a Versteegen. net vaandel werd door de leden ook vele malen mee naar Lourdes genomen, waar men er dan een wimpel bij kreeg. Bij gelegenheid van de jubileumviering afgelopen jaar stond ons vaandel nog in de Kathedraal te fioermond, Als er in de eerste jaren vergadering was voor de leden, dan werd dit zondags door de pastoor vanaf de preekstoel medegedeeld. Later gingen de bestuursleden dit met de fiets rond zeggen of kaarten bezorgen. Nu bereiken we onze leden via "De Schans", In 1958 werd het zilveren jubileum in besloten kring gevierd. Op 1 april 1973 werd voor het eerst een groots opgezette vlooienmarkt georganiseerd. Het werd een komplete invasie. ln 1901 &af de vlooienmarkt weer hetzelfde beeld te zien. Dit i«* ook een vaste traditie geworden. ™eePt« "«den vijf oud*voorzitsters gehuldigd en lidmaatschap! v,erden de bloemetjes gezet vanwege hun veertig jaar Co* ontstond vanuit de L.V.B. het dameszangkoor Verder werd ook de gymclub uit onze leden gevormd, die ook nu nog steeds aktief is. Thanstelt onze vereniging 125 leden die ƒ20,- eontributie betalen per jaar. Wie had kunnen vermoeden dat na de oprichting van de Boerinnenbond in 1933 zo'n grote vereni ging tot stand zou komen. Daarom veel dank aan de oprichters en werkers van het eerste uur. De L.V.B, treedt steeds als een hechte dorps gemeenschap naar buiten^ men bezoekt zeer trouw de vergaderingen, casussen en lezingen» We hopen over twee jaar met u allen'ons 50-iari jubileum te vieren. Wanneer we bij gelegenheid van het 2e lustrum van "Be Schans" vco- onze vereniging een wens zouden mogen uitspreken, dan zou dat wel het volgend het de L.V.B. van Castenray gegeven zijn, om in de toekomst mee te mogen werken aan een betere wereld, waar vrede heerst, en huwelijk, gezin en kind wederom de waarde zullen krijgen die de Schepper er aan gegeven heeft* J. tj Tl 4

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 29