L.R.V. "de eendracht" 26 Nadat enkele jongeren reeds verschillende jaren aan de ruiterfeesten hadden meegedaan en er in de om geving ook enkele verenigingen waren ontstaan, meende men dat er in Oastenray ook een ruiter club moest komen» Om tot dit doel te komen werden er al bespre kingen gehouden voordat de eigenlijke oprich tingsvergadering gehouden werd. De plaats waar deze vergadering gehouden is, moet bij Van Rhee op de opkelder geweest zijn Van deze vergaderingen zijn geen verslagen opgemaakt» Dat is nu toch wel jammer, want wat er in de beginjaren heeft plaats gehad •weten wij alben maar van horen zeggen en geeft al gauw verwarringen» De datum van oprichting is 11.augustus 1027. Dez-e datura hebben wij gevonden in het kasboek van de ruiterclub. In oktober van dat jaar wilde men een ruiterfeest houden (van een concours werd nog niet gesproken). Om aan het nodige geld te komen om dit te houden werd er een ledenwerfactie gehouden. Voor een gulden werd men lid en voor 2,50 erelid» iet eerste ruiterfeest werd gehouden onder een warme oktoberzon, zodat dit ruiterfeest veel publiek trok en dan ook zeer goed geslaagd was. Aan dit concours werd f 250,- over gehouden, wat voor die tijd toch wel een vorstelijk bedrag was» Oe Limburgse Landelijke Huiterbond werd in 193^ in het leven geroepen» "De Eendracht" heeft zich hierbij aangesloten, iets wat niet alle ruiterclubs deden. Zo kwam het ook dat er gesproken werd van de wilde bond en clubs. Dat de ruiterclub van Oastenray een goede naam hadden en vele prijzen wonnen was overal tot ver in de omtrek bekend» •Tot was voor hen dan ook een grote eer dat zij met het klavertje van drie naar Den Bosch konden gaan om de Limburgse 3ond te vertegenwoor- dxgen» Op dit landelijk concours behaalden zij de derde prils. Ook M. Dinghs ging mee om met Uverus mee te doen aan het springen. Door hem werd de tweede prijs behaald. Tn 193?' werd er aan 10 concoursen deelgenomen met het viertal en ook 10 x de eerste prijs gewonnen. Dit weten wij van krantenknipsels de een lid bev/aart In de oorlof kwam de ruitersport helemaal - plat te liggen door toedoen van de bezetter. J&ËföÊËÊÜÊr Direkt na de oorlog werd er weer begonnen met rijden en kwamen er ook weer jongere Jamtruiters bij, die samen met de "oude ruiters" weer sterk voor de dag kwamen. In 19^7 werd er *n Someren een grensstreek karapioen- [SMMMBatei schap verreden waarbij "De Eendracht" ais f!Bgrote winnaar werd uitgeroepen. Door een IA vergissing in Mechelen ging het Limburgs Kampioenschap echter verloren en rak moesten zij zich met de tweede prijs tevreden stellen. Tijdens het defilê c|S|l§r mochten dan ook nog een ereronde rijden als best paraderende rijver- X—eniging 'V M O

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 26