25 jaar trouwe dienst, werd op 8 maart 1963, tijdens eer. officiële receptie afscheid genomen van scretaris-zaakvoerder Handrie Kuypers. In zijn plaats werd benoemd P. Emonts, welke thans nog secretaris is van onze standsorganisatieLaatst zestiger - begin zeventiger jaren, moeilijke tijden voor vele kleinere boerenbonden. Grote opkomst van buikvoedersvanwege schaalvergrotingen op diverse agrarische bedrijven, we kosten, vooral t.a.v. de mengvoederfabricagewarder te hoon, omdat wl3 geen grondstoffensilo*s hadder. en investering hierin te duur werd geacht. Onder druk, van vooral de grotere afnemers, werd door het bestuur gezocht naar een bevredigende oplossing voor dit economisch probleem. Besprekingen over samenwerk!nger. zijn gevoerd o.a. met Landbouwbelang, L.l.P.B. Ysselteyn en Oirlo, Intussen hadden we reeds, doordat de mengvoedersproduktie afnam, enkele personeelsleden moeten ontslaan. Omdat er met Landbouwbelang nogal wat problemen waren, omtrent de kwali teit van de mengvoeders, werd op 1-7-1970 eer gedeeltelijke samenwerking aangegaan met de afdeling Oirlo. Vennootschap De boerenleenbsp het 97t overge- nomen van nap waar- per i 3iaxa. 1978 wordt eer. nieuwe coöperatie gevormd, onder de naam C.A.V. oav/euo BA» ille plaatselijke L.L,?.3. bezittingen worden hierin gebracht, zodat de L.L.T.3. geen economische bindingen meer heeft. •■oor de C.a.V. nav'eCo BA worden in 1979 de gebouwen in Castenrav verkocht aan Bambo BV voor 100.000,- De statuten van onze vereniging zijn gewijzigd en als voornaamste mint en staan er nu genoemd, de sociale, godsdienstige en culturele belangen, dex bestuur zal zich voor deze belangen van haar leden, met hulp van Geestelijk Adviseur Pastoor Keulaerds, zoveel mogelijk inzetten'. Ge samen"* i «k als standsorganisatie kunnen we naar buiten uit sterker optreden, dan alT"'" eenling, vij denken hieraan o.a. bij hst vaststellen van het Bestemmings plan "Buitengebieden" en het streekplan Noord.Limburg, welke momenteel aan de orde zijn. Verder de hinderwetproblenatiekmestoverschotten en alles wat ons dit gebied nog te wachten staat, zoals de wet bodemveront reiniging en kritiek op intensieve veehouderij, e.d. •.ensiotte willen wij dank zeggen aan alle bestuurs- en personeelsleden van vroeger en nu, -voor het vele werk, dat zij in de afgelopen vijftig laar xn het belang van de L.L.T.S. Castenrav hebben verricht. Ook dank aan de leden voor het vertrouwen wat zij steeds in hun "eigen" organisatie hebben gesteld» het Gods hulp hopen wij dit werk, in ons alle**' belang non- lang voort te zetten. VxT j -i a

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 25