24 Ook Gastenray werd niet door de oorlogsmoelijkheden gespaard, maar de r~e.nl «at ie was inmiddels zo sterk geworden, cat zij'na'de bevrijding een groet ontplooing tegemoet kon gaan. In 1945 werd opnieuw gestart onder voorzitterschap van Hein Eraonts die lr\ ;9"i6 werd opgevolgd door Piet Philipeen. Geestelijk Adviseur was van 19^6 af Pastoor Pi ster en van 1953 t/m 19é2 Pastoor Geurts. j-oor toedoen van de L»L.f.B» werd in 19^7 een werktuigenvfiv&niging en in 1933 een plaatselijke tuinbouwvereniging opgericht» Ook werd. in 19*f? de eerste vaste arbeider, nl. Philxpsen, welke toen 79 cent per uur verdiende.L L.T •/oor die tijd heeft Handrie Kuypers het werk praktiscmsTE 81** aileen gedaan® Overdag mengen, Iaden en lossen (sak» f' 4 ken van 100 kg) en tot «s avonds laat de boeken bijhouden» Zondags was er "zitdag" en dan kwamen de leden '013 hem de rekeningen betalen» Deze zitdag is pas in 1953, toen er meer bankverkeer kwam, opgeheven* in 1952 werd een nieuwe kunstmest- en kolenloods gebouwddie drie jaren rater weer uitgebreid moest worden® Het ledenaantal bedroeg intussen 83® •iamen met de -Jonge Boeren/vereniging werden excursies georganiseerd, o.a. naar de melkfabriek in Bergeyck en naar de havens van'sotterdam. In 1956 werd op luisterrijke wijze het 25-jarig jubileum gevierd, met na koffietafel, een feestrede van de toenmalige algemene sekretaris van de u.L.T.B. uit Roermond, de heer M.J. DinghsDese laatste onderscheidde ook de zaakvoerder met de ere-medaille van de L.L.T.B., vanwege zijn 25-iarig ambtsjubileum. Intussen groeide de omzet gestadig en werden de schrikbare ruimtes te klein. 'n 1957 werd op de eerste vergadering over de nieuwbouw, bij de stemming niet de vereiste meerderheid behaald® Op verzoek van de tuinbouwer enigine, die interesse had in het pakhuis, werd enige tijd later opnieuw een ver- gadenng gehouden over dit punt. Nu werd het bestuursvoorstel tot nieuw bouw, met ruime meerderheid goedgekeurd. Be bouw werd uitgevoerd door aannemer Pa. Donders uit Sevenum voor een bedrag van 92.795,-. H-p 8 augustus 1958 vond de officiële ingebruikname plaats, van dit prachtige gebouw, wat vele jaren (behalve misschien de laatste) een sieraad voor ons dorp is geweest. In 1962 werd hier nog een kunstmest- -,.ööda en het bijkantoor van de Boerenleenbank bijgebouwd, door da Gehr. van Berlo uit Sevenum voor de som van 68*310,-' In november i960 werd tot voorzitter gekozen, H» Gooren, welke de plaats innam van P. Philipsen die was overleden. Wegens een benoeming elders van Pastoor Geurts, werd in 1962 tot Geestelijk .oviseur Pastoor litjens benoemd. Op zijn beurt werd deze laatste in 1970 opgevolgd door Pastoor J« Arts. in het begin van de zestiger jaren werd een begin gemaakt met de ruilver kaveling, waarvan de uitvoering vele jaren heeft geduurd. Cndamks vel© meningsverschillen en strubbelingen, kunnen we achteraf stellen, dat deze ruilverkaveling een goede uitwerking heeft gehad. Grote bedrijfsveranderingen vonden plaats en de specialisatie en vergro tingen kwamen in een stroomversnelling. De vaktechnische belangen van de leden werden veelal overgenomen door de opgerichte studie clubs. Ook op de werkwijzen van de boerenbonden had dit zijn invloed. Wij denken hier aan de opkomst van de bulk en korrelvoeders. Enige jaren later gevolgd door de op komst van de melasse- en vetverwerking, waarvoor dure technischs installaties en silo8s noodzakelijk waren. Intern in het bestuur zijn diverse plannen, mogelijk heden en begrotingen besproken, doch de economische haalbaarheid werd steeds sterk betwijfeld. De eerste bulk (meel)-leveranties werden uitgevoerd •"oor vrachtrijder Joosten uit Girlo, door sakken om te schudden en ver» volgens in de silo's blazen. In een later stadium werden deze voeder® gemengd en gebulkt door Landbouwbelang

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 24