23 V 'iet boterde niet rond de dertiger jaren tussen de boeren van Oirlo en Castenray. V/at daar nu precies de oorzaak van was, is moeilijk te zeggen, maar bet feit lag er, dat b. v» de Boerenbond Oirlo-Castenray een kwijnend bestaan leed. Zelfs zo, dat er grote schulden waren en dat er geen onder- lino vertrouwen meer was en het vertrouwen in de organisatie ook ver te zoeken, was. De verantwoordelijke mannen, zowel in Oirlo als in Castenrav. zagen dit alles met lede ogen aan. Die van Castehray meenden een oplossing te zien in een afscheiding van Oirlo en zo begon men rond de jaarwisseling 1930-31 eens links erx rechts voelhorens uit te steken. De resultaten waren, dat op 9 maart 1931, onder leiding van de heren Salemans en Ament uit Roermond een vergadering werd gehouden, waarop de L.L.T.3. Gastenray d.efinitief werd opgericht. De eerste voorzitter P.J. (Petje) Steeghs, met Piet DuykersTies Dinghs, Louis var. Osch en Naad Vullings, die hem als be stuursleden bijstonden, hebben een moei lijke periode doorworsteld. Vooral omdat de boeren wantrouwig waren en eerst de kat uit de 'boom wilden kijken. Vooral de boedelscheiding met Oirlo leverde veel problemen op. Dankzij de hulp van heester Peeters uit Oirlo, werd deze netelige kwestie geregeld en kon men starten net een schuld van 5.213,-, wat'100,- per lid was. loer die tijd een heel bedrag, vooral als men hiermee"*vergelijkt een aantal prijzen van toen, zoals b.v» thomasmeel f 2,50, kali !»0£ 3,-, mals %60 rogge 3,60, tarwe 4,80 en eerst JH,~ per 100 kg. In het begin was er geen onderdak er materialen, zelfs geen potlood, zodat de door leden gekozen secretaris-zaakvoerder, Handrie Kuypers, wel eens de moed in de schoenen zakte. Zijn salaris werd vastgesteld op per 0.000 kg omzet. De bestellingen var de leden werd er: meestal zondags ge noteerd en vrachtrijden Willem Baltussen ging de produkten bij Landbouw belang in Wanssura halen en bij de leden bezorgen. Het eerste boekjaar werd afgesloten met een omzet van 898,000 kg en een winst van ruim f,00-Dankzij de grote inzet van zaakvoerder en bestuur, ringen de zaken geleidelijk aan beter lopen en keerde hst vertrouwen in de "Boerenbond" weer terug. Een mengmachine v/erc' gekocht en geplaatst in de "karschop" van Thei Jacobs, naast de nieuwe molen van Michels. Ondanks de moeilijke crisisjaren en plaatselijke problemen, werd er toch in 1936 een nieuw pakhuis(je) gebouwd en in 1938 kwam er een weegbrug. In deze jaren was het een groot probleem voor velen, om de rekeningen or tijd te betalen. Verschillende bestuurs~ en zelfs enige ledenvergaderingen werden aan dit punt gewijd. De ledenvergaderingen werden bijna allemaal op zondag gehouden en wel na de Hoogmis of s middags om 6 pur. De inbreng van de Geestelijke Adviseur op de vergaderingen was vrij groot en wellicht" daarom gaf de L.l.T.B, de Kerk ieder jaar een gift. De eerste Geestelijke Adviseurs waren resp. .Rector Kuypers en Rector Verhegg* uok het hoofd van de school was op de jaarvergadering meestal present® Diverse land- en tuinbouwcursu s sen en lezingen werden georganiseerd om de theoretische vakkennis van de leden er. Jonge Boeren te verrijken n 1939 telde men 69 leden en deze zorgden voor eeiu omzet van 1^9.500 kg net eer. waarde van 79.331 ,35. Gemengd werd er 43.8OO kg en de winst bedroef 1.0??, La a fc r

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 23