KERKELIJK ZANGKOOR IK De zich over meer dan e@n halve eeuw uitstrekkende historie van het Castenrayse herenkoor, 65 jaar geleden opgericht, was niet altijs even .gemakkelijke Het was heus met altijd ros&egeur en maneschijn» Als men begint bij het begin, toen kapelaan Gerards van Oirlo tevens Hector was van Castenray en in dit dorpje alleen op vrijdag en zondag een mis kwam lezen# Op zondagmiddag kwam de kapelaan dan ook niet terug voor het opdragen van een lof, maar diende de koster om 15.00 uur de rozenkrans ia te zetten* 'Deze koster, Blr Kuypers, vond liet allemaal maar weinig ideaal, dat in Castenray de kerkelijke diensten zo stief moederlijk uit de verf kwamen en dat was eigen lijk het begin voor het ontstaan van het plaat selijk Kerkkoor®" Wat is eigenlijk Ben Kerkelijk Zangkoor? Het is een groepje mensen uit het Godsvolk, dat het hele Godsvolk vervangt, en de diensten in de verk verzorgt tot meerdere eer en glorie van God» •rfelsu, d® toenmalige koster Bèr Etaypersont wikkelde een plan «d op zeer bescheiden wijz© te starten met eén eigen Castenrayse vocale opluis tering van de erediensten» *èr Kuypgrs en Kobus Geurte, die lid waren van het Kerkkoor in 0ir3o, wi-Bten zodoende een beetje van muziek en durfden het wel aan* Al spoedig ï?n jongen® uit het dorp zich bij de initiatiefnemers aan, t.w. Z* Dxnghs, Jsc® Ramhags en H« Kuypers» Toc dusver had Castenray slechts tweemaal per jaar ©en echte Hoogmis, nl. •■et a® kermis en op Zk febr., het feest van St. Matthias# De gezangen werden door het koor van Oirlo verzorgd. -teetor Gerards kwam met het idee om de gezangen voor Goede Vrijdag in te studeren, ledereen zag daar tegen op, maar nadat men wekenlang iedere avond had gerepeteerd, word feefc ook nog ©en groot succes. degenslagen bleven echter niet uit. Pastoor Beijnen van Oirlo, die sijn ^fcc«or net rechtontzegde o® op deas schaal Castenrayse vocalisten voor fte Kerkaxensten in te zetten, dreigde Blr Kuypere als koster en koorleider "e ?ritflafa* wanneer dat streven naar Parochiële zelfstandigheid niet werd gestopt® Maar Rector Gerards wist bij hogere instanties gedaan te krijgen Castenray de kerkelijke gezangen zelf mocht verzorgen. intussen ib ons koor flink uitgegroeid. Ook de kwaliteit van het koor ging mesprongen omhoog* xb de dertiger jaren werden de eerste meerstemmige stukken op hei repertoire gazet* 5 De leden van het zangkoor hebben een groot aandeel in de'aanschaf van ons 'Zl°P.®en dagavond na de repetie, besloot men geza menlijk de inhoud van de kas, zijnde 300,-, in een inzameling te .storten. ^fnrnMSSr fe®rt h®,t aan toegevoegd tot een bedrag van 1.000,-. Pastoor en kerkbestuur hebben het bedrag aangevuld tot '2.000 - uaarbxj nog een collecte in Castenray en dat bracht de som-tot 6.000,-. l:*l e aankoop van ons orgel moest gewacht, worden tot na de oorlog» ne*. kostte toen mot 12 registers, 15.000,- ©en fiks bedrag. De kerkzangers hebbes zich onderscheides.door hun Gregoriaanse leer en .feua trouwe plichtsvervulling Sinds de oprichting ie er uiteraard nogal wat verloop geweest in de koorbezetting. In totaal zijn zo'n 65 mannen van Castenray lid geweest wanwie er 50 door overlijden of anderszins afvielen® Op hei ogenblik telt ons koor- 20 leden, dankzij de ledenwerving van deze winter* Maar x'xe weet wat we nog in petto hebben, want onze ledenwerving is nog afgesloten. Kr zijn nog instanties waarvan wij de uitslag nog niet binnen hebben. Hamen® het zangkoor,

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 22