KERKBESTUUR 21 Doel en taak, samenstelling en werkwijze van een kerkbestuur. Het spreekt vanzelf dat in ons boekje "Uit het archief van onze parochie» f;°rr 8en eS ande'I geschrevtm zal morden. Maar nu vanuit de dorpsraad n-^rom gevraagd wordi. i.v.m, het 2e lustrum van ons dorpsblad "De Schans" omiederp9vp°OKHier a vastSen heel goed idee overigens van de dorpsraad remging o. organisatie bij deze gelegenheid iets te laten ve^- tel^en o 17 w °nt®taaiu Vaa*bij vanzelf ook hoort dat zij iets ver-* n over he. coel van hun vereniging, hun samenstelling en hun werkwiize rfr.r\n V d&\°okhi^ iets vertellen over hft kerkbe™! tut en of8 hlf°mtrrn t&1 ledere ▼leniging wel kunnen vinden in hun Sta tuten of regieraenxOok een kerkbestuur heeft zo*n reglement. Het geld* voor elke parochie in Nederland. g ITZi.Tl geloofsgemeenschap rectoraat of parochie wordt, heeft ook de be noeming van een kerkbestuur plaats. De pastoor of rector is dan krachtens dTSVt °P gr°nd ambt een eigen verant- Z7 pastorale bediening in zijn parochie. en de so"g ^oor de doelmatige aan- btlirhL TrVT Van de Parochle is onder het kerkelijk gezag van de --|2S£0P_£ggedragen aan het kerkbestuur en wê?dt""bipaaId~doSr êên"*2^?t3Ï"'"""': art^elen waarjan ik C de ToöpïïSSEÏli.ron.toP zafnoamen. as eerste kerkbestuur kwam er toen onze geloofsgemeenschap - voorheen horende 1 iHn T 2irl° eSn rectoraat werd. Dat was in Lf iaar 192,, de 20e april. Hector G. Gerards, voorzitter, werd benoemd 1 maart 1021 Rector Gerards werd opgevolgd door S. Mulder (1925). R. Kuipers (19?7), (iqÏÏf Sgeïl %1952)r BeKf werd de eerste pastoor van Castenray pQ 1 °'er-ieea 1941. Dan volgen Pastoor Hieter (1941), Fas oor Geurts (1953), Past. Litjens (1962), Past. Arts (1970). Dew overlijdt m 1978. 19 Mei 19?9 volgt ondergetekende. (Sm koester geweest. H. Emonts (l9*f5), P.J. Steeghs r'j* Am f1937), J. Duykers (1937), H. Gooren (1949), £5. uaaasen <"965>, M. Arts (1967)S. Willemssen (1953), J. 1 ninvmfe f196/'\H?nry Kuypers was vele jaren practisch Pen ningmeester. het tegenwoordige kerkbestuur bestaat uit ondergetekende, A. Classens (1976), P. Maes (1976), Seijkens (1974) en mevr. W.M. Druggen-Peeters (1980), (de eerste vr. kerkm. Sen kerkmeester wordt benoemd voor vier jaar, maar is daarna weer voor vier jaar hernoembaar. Bij voordracht van kandidaten aan de bisschop - die benoemt - moeten de ÏZTY~aTn ln dS gelegenheid geteld worden om kandidaten voor te dragen* Het kerkbestuur vergadert tenminste zes maal per -jaar. In .feite wordt_er vergaderd indien dit nodig of wenselijk is. het is vanzelfsprekend dat iedere parochiaan zijn of naar op- en aanmerkingen, tot positieve opbouw van hev geheel, aan het bestuur mag kenbaar maken, zoals dat o.su gebeurt op onze jaarlijkse parochieverga deringen. Voor het personeel, in dienst van de parochie, worden alle zakelijke aangelegenheden •.salaris, rechtspositie, arbeidsvoorwaarden) geregeld door het kerkbestuur. Voor zover het betreft kerkelijke diensten staat het perso neel onder het gezag van de pastoor. A A i Jaarlijks wordt op een door het kerkbestuur rXX ,f te hepalen wijze een summier verslag van de rekening en verantwoording over het afge lopen dienstjaar aan de parochianen uit gebracht xr-.W''w-Fri—^is-

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 21