19 Op.saterdag 3 september 1977 werden door de 33 aangemelde leden de muziek» instrumenten afgehaald en. konden de repetities beginnen. Van deze 33 be ginners zijn momenteel nog steeds 28 personen actief lid van onze Fanfare® Toen de fanfare eenmaal daadwerkelijk van start was ge gaan, kwamen er steeds meer aanmeldingen binnen. Op 30 september 1977 telde men reeds 37 actieve leden en'werd ook gedacht aan de verkiezing van een definitief bestuur en een geschikte naam voor de fanfare i.o. Haandag 21 november 1977 werd voor onze fanfare een historische dag. Op een Algemene Ledenvergadering werd de fanfare voorzien van de naam "Dorpsklank" en werd door de leden een definitief bestuur gekozen® 21 November 19?7 werd tevens de officiële oprichtingsdatum. Deze Algemene Ledenvergadering werd begonnen en besloten met een bandopname van de 2e gezamenlijke repetitie, kunt zich voorstellen hoe dat geklonken heeft maar toch dwong het reeds veel bewondering af. 1 SI ®-ÏSte.bTStl7f TÏÏ d® Far'fa" "Borpriclank" was als volgt samengesteld: Voor«_tter. Jan Strljbos, Vice-voorzitter: Piet Steeghs, Secretaris: Pierre Mennen, Leden: Piet Arts, Piet Kuypera, Hay Philipsen, Wiel v. Reason i-iet &monts werd penningmeester, maar had op eigen verzoek geen zitting in net bestuur. Deze bestuursformatie heeft tot op heden slechts één wijziging ondergaan. _n plaats van Piet Kuypers is Piet van Wegberg in het bestuur gekomen* op zondag26 maart 1978 trad de Castenrayse fanfare voor de eerste kee** muzikaal in de openbaarheid. In een bomvolle kerk, er stonden zelfs ver» scj.exdene mensen m het voorportaal, werd de Ie Communiedienst opgeluisterd. i*: ftam.de ianf8re het bezit van volledige rechtsbevoegdheid. Werdfn ln een notariele akte opgenomen en onze vereniging werd -ngesc.ireven m het register van de Kamer van Koophandel. -^ni1^ ontving de fanfare een bijdrage van JfOOO,- van het Anjer- Op zaterdag 1w?8 gaf onze fanfare haar eerste concert in het Gemeenschaps huis. »ehalve_een overweldigende belangstelling van de Castenray6e bevol- kxng was ook Venrays burger.eestar nr. Defesche aanwezig, bij dit samen Q-! uatnarina" uit Leunen-Veulen-Heide gehouden concert, -i.- I ^nu.i i f 9 welde onze fanfare reeds k5 musicerende leden, oeaaive verschillende serenades en concerten, o.a. het eerste buiten- dorpse tontert te fsseleteyn op 20 april 1979, werd on 19 mei 1979 hef eerste Onderlinge Solietenconcours gehouden. Op sept. 1979 werd voor de eerste keer meegedaan aan het Gemeentelijk £uzj.e*c«,oernooi en wera door onze fanfare het predikaat "Goed" behaald." v'p b,?n 7 OKtobsr 197hielden we ons eerste Muziekfestijn, hetwelk fef |rari0100S succes werdIn samenwerking net het Dames- en Herenkoor het nxnaerkoor en een blokfluitgroep vierd. op Tweede Kerstdag 1979 het eerste i.erstconeert gegeven. ïn het jaar 1979 werden in totaal 51 repe n Seaou"en &n Liefst 9 concerten buiten Caetenrav verzorgd. Ook 1*80 was een jaar vol bruisende activiteit binnen" onze fanfare, rienalve «e nodige concerten en serenades zijn zeker ook andere evenemen ten vermeldenswaard. Benken we b.v. aan het Onderling Solistenconcours, de deelname aan het Peeltoernooi en het Federatief M waarbij beide malen het predikaat "Goed" werd verworven. We hielden wederom een geslaafde Rond gang er. Aspergesbal en de opbrengst van de asperge ondereinden sloeg alle records. Voor de eerste kee werd een succesvolle loterij georganiseerd, waar- van de trekking tijdens een druk bezocht Barbecue- j bal door Khr. Pastoor verricht werd. J. J i V..\ G Jj ,k m O 2 fï ff

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 19