CANFARE "Dorpskiank" 18 •'an alle Oastenrayse verenigingen en organisaties, die gevraagd zijn om iets te publiceren over hun ontstaan, hoeft onze fanfare waarschijnlijk het minst ver terug te duiken in het verleden* Onze vereniging kent geen bestofte archieven, vaak onvolledige jaarverslagen en vergeelde foto's. Behalve dat er alles in chronologische volgorde be schreven staat, ligt ook de oprichting van onze fanfare nog vers in het geheugen. ;e gehele voorbereiding om te komen "tot de definitieve oprichting is z-elfs nog "terug te vinden in de jaargangen 19?6 en 197? var. "Be Schans"/ on daaruit blijkt dat de aanzet om te komen tot een instrumentale groep in Castenray m feite is geboren uit de behoefte die hieraan was Mi de inwoners van Castenray zélf. Toen de dorpsraad namelijk op zekere dag ria een enquete i.v.ui» de leefbaarheid in kleine kernen, informeerde naar de wensen van de Castenrayse mensen bleek dat een Blaaskapel zeer hoog scoordeDe dorpsraad borduurde op deze wens verder, n de Schans werd een oproep geplaatst voor geïnteresseerden en begin '.aart 197? hadden zich reeds 15 personen aangemeld om een deunt ie mee -s blazen de op te richten Blaaskapel. wp vrijdag l8 maart 197? werd een eerste bijeenkomst gehouden van alle personen die lid wilden worden van deze Blaaskapel. r- warentoen reeds .$0 personen, die erg veel interesse toonden om actief Id a te worden, hit. deze 30 personen werd een voorlopige werk- i-roep samengesteldDe werkgroep, bestaande uit Piet ArtsToon Stiphout 'iel van. "Renscnv/im Classens, Tb.ei Jacobs en Jan Sambags, zon links en recht# eens informeren, o.a. bij de toen pas opgerichte Fanfare uit rem en. berghoe men het beste te werk kon gaan. De dorpsraad zou contact opnemen met de Gemeente over subsidie e.d. Medio april 1977 hadden zich 33 personen aangemeld, om lid te worden. dorpsraad nad van de Gemeente inmiddels het advies gekregen een •fanbare op te richten en geen Blaaskapel. Voor de laatste werd nl. geen subsidie" verleend. Op advies van wethouder Van Oers had een onderhoud plaats met cte voorzitter van de Federatie van Kuisi ekge sel schappen in de Gemeente Venrayf toen nog dhr, Jenniskens uit Ysselsteyn. Op 1.3 mei 1977 had er weer een bijeenkomst plaats met alle aangemelde personen. Hierbij was ook dhr. Jan Bartels uit heerlo aanwezig, toen nog student aan het Maastrichtse Conservatórium. Hij verklaarde zich bereid de opleiding van de toekomstige fanfarsleden'op zich te nemen. Door de werkgroep werd besloten een voorlopig bestuur on te richten, dat op de openbare dorpsvergadering van 1 juni 1977 geformeerd zou worden. Jit voorlopige bestuur van de Fanfare i.o» bestond uit de volgende personenPiet SmontsBay Philipsen, Bert Philipsen, Piet Poels. oei Seykens, Piet Steeghs, Jan Strijbos, Pierre Strijbos. Jan Thielen, nne van Veldhuizen en Mart Wisman# dun voornaamste taak bestond uit het bijeen krijgen van de benodigde - 'u<ncien voor het instrumentarium en de dirigentenkosten saterdag ,95 juni 1977 werd uitgeroepen tot "Lokale Actiedag". Fr 20u een bliksemactie gehouden worden door heel het dorp en voor 's avonds end net eerste "aspergesbal" op het programma» Verder werden 625 ..-rieven verstuurd naar oud-inwoners en zakenrelaties met het verzoek om financiële steun. In een zeer korte tijd slaagde het voorlopige •fes tuur erin runs 30.000,- bij elkaar te krijger: en werden bij "de •J3al$|ndJ?iyalï M ïen 20 b^.asinstrumenten en slagwerk besteld» xT7~"'lcastenrayse mensen stonden ook de J itftli&f® li I aspergestelers de opbrengst van de onder- rCln(< I einden af aan de Fanfare i.o. en de ruiter- Casfenrif J vereniging hield de jaarlijkse oud-ijzer- --actie in 1977 niet voor eigen ka-s, maar °°k al voor de fanfare.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 18