eerste redakfciewisselirtg diende zich aan in september' 1972, toen Mart Vissers om studieredenen het redakteurschap neerlegde ten faveure van het hoofd van de lagere school, Ger Raaijmakers. De tweede wijziging in bet redaktieteao deed zich voor in juni 19?**, toen Thea Drïïggen wegens huwe lijk -..-astenx-ay ging verlaten» Zij werd opgevolgd door Ger da Classens, die zich xn oktober 1975 genoodzaakt ziet om te stoppen wegens verhuizing naar Weert. Haar opvolgster, Riky JSaris, maakt thans nog deel uit van de i^dalr- tie ais typiste en administratrice. Vanaf die tijd geschiedt het meeste typewerk op Castelostraat 11. De voorlopig laatste redaktiewisseling speelde zich af in mei 1977, toen v=er Raammakers, die zich vanuit de dorpsraad met de oprichting en later ais redakteur met de Schans heeft beziggehouden, naar Dommelerfvertrekt waar hij een aanstelling als hoofd van de lagere school vond. De hierdoor ontstane vacature werd opgevuld door Henk Classens, die nu ook nog als redaktielid in functie is» "J se apparatuur, die de redaktie ter beschikking had, t.w* êên eigen type- maenme, een typemachine in bruikleen en wat stencilteken-benodigdheden oneerging xn 1979 een belangrijke uitbreiding. In mei werd een 2e~han'ds morandmachine gekocht, waardoor het mogelijk werd, bepaalde berichten., icais geboorte- en huwelijksaankondigingen, origineel op stencil te Z,fi'Ce^^Xt gaf de Schans een aanzienlijk fraaier aanzien, ilnd 1979 volgde een tweede belangrijke aanwinst. De redaktie wist nl. een prima 2e-hands stencilmachine op, de kop te tikkeh. Iet de aanschaf van deze laatste ma chine kwam ook een einde aan de inbreng van Piet Emonts, die tot ■dan iedere week trouw op de stencil machine van de boerenbond in Oirlo d.e stencils afdraaide en de onge bundelde schans op de lagere school oezorgdes waarna de leerlingen van de 6e klas voor bundeling en ver spreiding zorgden. Sn zo krijgt iedere abonnee weke lijks zijn krantje netjes thuis bezorgd en blijft zodoende keurig op de hoogte van het wel en wee van Castenray Redaktie.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 16