onder de kundige leiding van de dirigent, die ernst en humor c-eide wist te waarderen, zei dan; !!'Sn nou zingen en niet meer lachen", en zo hadden wij ook dit al gauw onder de knie. dij de viering van het eerste lustrum in 1975 telde het koor 19 leden. La -datzelfde 3 aar moest dan drie Kuypers op doktersadvies bedanken als dirigent, wat een grote klap was voor het koor. We moesten toch door en als plaatsvervanger kwam Ti mis Kuypere, die na enige tijd als dirigent benoemd werd, welke taak hij nog tot op vandaag vervuld'heeft De laatste jaren heeft het koor bepaalde feesten zoals Kerstmis - rasen. en uouoen Jubilea samen met het Kerkkoor gezongen® Ook de serenades bij Gouden 'Bruiloften worden door beide koren uitgevoerd® Tweede kerstdag 1979 werd het eerste Kerstconcert gegeven, samen met kerkkoor, kinderkoor en fanfare. net koor telt momenteel 25 leden en het 10-jarig bestaan, werd afgelopen jaar feestelijk gevierd» financieel heeft het dameskoor het de eerste jaren zeer moeilijk l ehad. Bij de oprichting werd 100,- geleend van de vrouwenbond. Verder werd een contributie gevraagd van de leden» Oe huwelijks- en begrafenis-missen brachten elk V>,~ op® Dat was echter bij lange na niet genoeg om de onkosten te dekken'ren zaalhuur -offie en_honorarium van dirigent. We stapten naar hetkerkbestuur om .L.nanciee.!. bij te springen, maar de heren waren niet zo toeschietelijk» "et bleef sukkelen totdat we op het idee kwamen een kiensvond te houden Vi!' f*e geldzorgen te komen. Het werd een groot succes» uok werden de dames ingeschakeld met oberen voor de carnavalsvereniging, wat ook een mooie cent opbracht» Het zingen van de missen werd met 10,- verhoogd en van de'kerk komt nu een bijdrage voor het zingen van de zaterdagavondmissen. 'iet. goor draait ira financieel ook goed. We kunnen goed aan onze verplichtingen voldoen» fr was dit jaar- zelfs nog wat over, zodat we met een bepaalde biidrage van ae dames zelf de eerstkomende Gouden Bruiloften een geüniformeerde serenade zullen kunnen brengen» 'I met al rode te over om op de ingeslagen weg door te gaan.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1981 | | pagina 14