HE ViHilS- iWÊÈÊÉÈÊk DORPS BLAD jaargang nr. 9 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1980 Reéaktis-astres: Cs.»t«lessfcrsafe 4 Rafeebank Oirlo: 13.87.93.857 Nr. 51 19 aecembar 1980 Ü3,ï EET ARCHIEF YAH ONZ-E PAROCHIE. I Na in grote trekken gesproken te hebben over de verschillende kerk- 3es en kerken die onze parochiegenie en schap gekend heeft en nog kent, J^L gaan we nu in de hier volgende artikelen meer aandacht besteden fn aan details van belang ef minstens interessant voor de geschiede- wL UBL nia van onze parochie. HL Over het allereerste kapelletje (zie hiernaast), waar we slechts een fctc van bezitten verbonden met het oude priesterkoor, we- ^y'S^BBSÊÊBBÊk, ten we alleen dat het honderd© jaren Oud moet zyn geweest en - jllji dat het rond 1911 moet zyn afgebroken om plaats te maken a voor een grotere kapel, die opnieuw verbonden ....„-V - jpgpjlj werd met het aloude koor. Wat het interieur be - 's - 1 treft kunnen we alleen maar gissingèn.maken. - Zo vermoed ik dat de hieronder aangegeven an tieke voorwerpen er een plaats hebben gehad. ii In ons archief vond ik een copy van wat beschreven staat in "Se mo numenten van geschiedenis sn kunst in de provincie Limburg"met als ondertitel! Geïllustreerde beschrijving, Uitgegeven door de Rijks commissie voor de Monumentenzorg (Boor J.H.A. Mialaret) Het is een uiteraard nogal "monumentale" beschrijving, die ik toch vanwege haar geschiedkundige waarde hier letterlijk voor U overtiepi ^ladz. 202. KASTEN RA AI. 'V** flHHHi oor. Van de B.K. Rectoraatskerk (H.Mathias) is alleen het van bak- hmhbhs' steen in staand verband gebouwde laat-gotische koor oud, jfl - ■4 Dit bestaat uit feèn travee en. een 5/8 sluiting. (Afb. WM 1XXII, 573» 574). De eenvoudige steunbeeren zijn lessenaar - I vormig gedekt, de spitsboogvensters met (nieuwe) groefateenen harnassen be K zet. In het muurwerk zijn ©enige kruisvormige figuren gemetseld. De bakstee R nen gewelven rusten op ronde, ter waterlijsthoogte uitgekraagde schalken met acht zedige, geprofileerde kapiteeltjes. Aansluitend tegen den zuidmuur van R het koor, bevindt zich een oud muurgedeelte met een geaetselden segaentboog- doorgang binnen een spitsboognis. J Afmetingen» Het koor is inwendig 8.45 M. diep, 5.90 M. breed. De baksteenen syn 25 lang, 5»5 dik? de laaghoogte bedraagt ruim 7. Het sterk herstelde 1 TT koor kan van het tweede deel der 15 de eeuw dagteekenen. S;|Tot de inventaris behoreni 4 I hjÉ Preekstoel, op forsch geprofileerd en, vierkanten baluster; op vier vlakken 3dfiSÉfiF der kuip, halfhoog, de borstbeelden der Evangelisten, ieder binnen een ara -besken- en acanthuslyst en met bovenaan zijn symbool; als hoofdgestel gepro- klankbord; Leuning met acanthusrank; het rugsöhot, geflankeerd door :êh.erubrineridraagt hét jaartal 1724. -R( Zoals weet is deae preekstoel in 1944 verloren gegaan).

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1