-11 SQÜFinS- 1 DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.9 WEEKBLAD 1980 R»ë«kti»-#6lr«9S CMtelasstrest 4 Rabobank Oirlo: 13.87.93.867 su Inlavaron copys ëinsösg 2Ü.0G uur i*- ^scssfeor 'wat; in een brief van de Molestverzekering staat was nou niet 7.0 hoopge vend.. Zo lees ilc daars "Aan kerken zal worden een bedrag voor herstel van sobere nieuwe kerk." priesterkoor was wel behouden» maar had toch flink schade opgelopen. Ornaat dit priesterkoor onder monumentenzorg staat» kon men ook niet zc_ maar tot herstellen overgaan. Monumentenzorg moest daar vanzelfsprekend oy betrokken worden. Qok om .fin.antie.le redenen» Dat was ook bet geval toen er nieuwe rdraen kwa men» Waarover later) Uit het parochie-archief! BS WEDEROPBOUWIV Nadat de kerk in 1944 door de Duitse be zetter was verwoest» werd ze in 1945-'46 onder Pastoor Rieter weer opgebouwd. Dat heeft heel wat moeite en zorg gekost. Ken kreeg te .maken met het Ministerie van Wederopbouw, met het Ryksburaeu van Monu mentenzorg, met architect en aannemer, met de Molestverzekering (Donatus), vanzelf sprekend ook met het Bisdom ehz. enz. Zo lees ik in een brief van het Ministerie van O.K.W.(Onderwijs Kunst en Wetenschap), gedateerd 22 Sept. 194? "Teneinde te kunnen beoordelen in hoe verre aan de restauratie van Uw kerkge bouw vanwege mijn departement finantiele steun zal worden verleend, verzoek ik U mij in te lichten omtrent de finantiele toestand van de parochie en mij daartoe afschriften toe te zenden van de rekenin gen en verantwoordingen van de laatste drie jaren en ■'ran de begroting voor het lopende jaar» alsmede een opgave van de bezittin gen en schulden op 31 Dec. Ga er maar eens aan staani 'n Vol ledige lyst van al deze gevraagde gegevens be vindt zich nog in het parochie archief. Sr is goddank nog een batig saldo»

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1