KBHflflS- l PAROCHIE NIEUWS DORPS BLAD jaargang nr. 9 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1980 fleaaktie-adrffiss Castelostraat 4 Rafeebank Oirlo: 13.87.93.86? Inlavarvrt capyi dinsdag 2Ü.00 uur Nr. 49 5 «neembar 1980 Uit het archief van onze parochiei HAT SR VAN m UIT DE KERK DIE IN OCT. 1944 WERD OPGEBLAZEN VERLOREN GING. U ziet het hiernaast. Wat moet dat triest geweest zijn. De toren is volledig vernield. Het oude priesterkoor staat er gelukkig nog. Ook de sacristie. Zijbeuken met biechtstoelen en ook de ramen met steunberen zullen bij de heropbouw nog wel te ge bruiken zyn, De kinderkapel zal ook wel zijn blijven staan» 'Maar voor de rest is het toch een puinhoop. Zie ook ommezijde. Wat het interieur betreft weet U reeds dat de Commu niebank vernield werd. Zo ook enkele' kerkbanken die tegen de Communiebank ter bescherming waren gezet. Ook de prachtig gebeeldhou de preekstoel, nota bene da-; terend van 1724 werd ver nield (zie foto hieronder). De ramen sullen het ook wel begeven hebben. Ook zijn er 'beelden beschadigd De drie klokken waren reeds eerder door de Duit sers uit de' toren gehaald. Daarover later. Ook het harmonium op het zangkoor of waar dit ook gestaan heeft werd vernield. Pastoor Rleter schrijft althans in een brief aan Mgr. hemmens, gedat. 6 juni 194?: "In de oude kerk stond een harmonium met motor. Door oorlogsomstandigheden is dit harmonium vernield. Alleen de motor en de tongen zijn nog goed". De restauratie zou te veel gekost hebben. Bij de aanschaf van een orgel voor de nieuwe kerk' werd dit harmonium door de firma Verschueren indertijd overgenomen voor de som van ƒ202,56 (i) Doopvont en schilderij van 0.L,Vrouw van Altijddu rende Bystand bleven onbeschadigd. Na do verwoesting van de kerk lag het natuurlijk voor de hand dat men ging kerken in het parochie huis

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1