[IE SBEFI1S- PAROCHIE NIEUWS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.9 WEEKBLAD 1980 Redektie-adres: Castelostraat 4 Nr. 39 Rabobank Oirlo: 13.67.93.867 26 september 1980 26e Zondag door het ja&r. Misdienaars: Edwin Dinghs en Hane van de Yen Marcel Duykers en Urban Vollenbergh Hoogmis Mike en Patrick Kleeven Zaterdag 19.00 uur jgt. voor Matthias Drabbe Zondag 8.00 uur Overl, familie Camps-Maassen 10.00 uur Mgr. P.J.A. Moord Maandag, Woensdag en Donderdag geen 5.Mis. Dinsdag 8.00 uur Hubertus Strijbos-Kamaelings Vrijdag j 8.00 EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND. De ziekencommunie wordt even uitgesteld. Misint.: Petrus Joh. Strybos. Zaterdag t PEEST VAN DE H.FRANCISCÜS. 19.00 uur t.e.v. de H.Theresia. Wie nog meer wil weten over wat paus en bisschoppen besproken en besloten hebben op de byzondere synode van de Bisschoppen van Nederland, gehouden te Rome van 14 tot 31 Januari 1980, kan èaar alsnog uitvoerig over lezen in ons bisdomblad "In formatie-Bulletin-Roermond" 8e jaargang 1980. U kimt zich op dit blad abonneren door een briefkaart te sturen naar: Neerstraat 61, 604I KB Roermond. U kunt zich ook bij mij opgeven» Overigens een zeer lezens waardig tijdschrift. Het verschynt tweemaal per maand. Het abonnementsgeld zal per jaar (ƒ25,-), per halfjaar (ƒ12,50) of per kwartaal (ƒ6,25) worden voldaan. Onderhoud graven kerkhof Het zal niet alleen ons, maar zeker pok velen van u opgevallen zijn, dat diverse graven-grafstenen er alles behalve netjes bijliggen. Om alle onduidelijkheid hierover uieg te nemen willen mij u mede delen, dat het niet tot de verantwoordelijkheid van het kerkbestuur is om voor reparaties aan de graven zorg te dragen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij da familie van de overledene (n). illij zouden u dan ook vriendelijk u/illen verzoeken om zelf eens fee willen controleren of het graf van een uwer familieleden niet aan reparatie c.q. algehele verzorgen toe is. Graag zouden wij zien, dat indien mogelijk, e.b.a. vóér 1 novamber gerealiseerd zou zijn. Om u bij deze werkzaamheden van dienst te zijn zal het kerkbestuur er voor zorgen, dat ar voldoende "zwarte grond" voor het herstellen aanwezig is. Ullj rekenen op uw medewerking, zodat ons kerkhof op 1 november a.s. er keurig verzorgd uit zal zien. Hst kerkbestuur, de secretaris.

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1