-DIE SBHUflS- i.'oo r w'&iS0™vao Alti,dd-Bflst<ma- PAROCHIE NIEUWS zJreeiste *i v~e wun DORPS BLAD jaargang nr. 9 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1980 Redaktie-adres: Castelostraat 4 Rabobank Oirlo: 13.87.93.86? Nr. 38 19 September 1980 r~ Begin van de Tr.dee-w.elc (van 21 tot Misdienaars: Mike en Patrick Kleeven Mark Bonders en Marcel Classens s Luc Vennekens en Rob Wevs sept.) Hoogmis Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 10.00 uur Matthias Vollenbergh 19.00 uur Josephine Seykens-Coliin uur fa®, van Kyuck-Verrijdt 8.00 uur Tot intentie van de offeraars geerl a «Mis I lo'nn UUr fam' 1ielen-Thielen~S,aits 19.00 aur Matthias Drabbe (jgt.) m, ')ZOn^ere S^od^-^g£-^£^kMgc_»oppen met de over BE BISSCHOPPW. van de^verzoeningf'Verderover dT^u^'u' °'H' Eucharistie en'Sacrament V* 46). Zoal8 if de besluip tl (irt.38 ten) van het kerkelijk leven sün "(door d- hi* t staat: 'Deze sectoren (gedeel- voorbeeld». M.a.w. men had hie- ook no^ m^r ff doorgenomen by wijze van In dit artikel gaan we teruL 11 uitvoeriger kunnen spreken. over D2 BISSCHOPPEN. Zy zyn leraar van hST^eW geSpr°ken Wordt voor een gelovig Katholiek is de bisschcn eS n™ i aodan*e ook Herder, onder leiding van Petrus de nan- V* Pvolge.u van de Apostelen, die schap van Christus onverkort K9rk 'een biadom) de bood- diakens - doet verkondigen! en door medewerkers - priesters en »o££Zn™ S te-be00rdelen 13 d* laatste aan niet overeenstemt met de paus d<- nfo - verkondiging in woord en daad al een algemeen Concilie of een bS^^TSTS °°k Wat °P men met de Paus besloten is, heeft eer, w\ °nze bisschoppen sa- verkykt zich onherroepelijk op iedere bifscLp Wie dlt ver^eet' denheid uit met de Paus, "Bisschop "va? T<cll Vol}edlge en algehele verbon- (de gehele) Kerk' (art. 5). ome en Oppernerder van de universele ÜSSLÜ ter' die vordt door Vandaar dat de bisschoppen sSn Ttzelfde EÏ11 —*«*«1*. "Wy spreken ook ons geloof uit in de hierar-M van arw. 5 neerschreven: u^„ in ae hiërarchische inrichting van de Kerk". ,3 vi v ucr lixt.;.'8,rcniscfte inrichting* van de Kerk" SCh0ppen' nocb de priesters zfcn afgevaardigden van de gelovigen, eras Christus ten dienst van de kerkgemeenschap". Ook da- maar dienaren van Jezus onrisrus ten dienst'van de kerkgemeenschap". Ook dit chreven zy. ^y en zy alleen zyn dus dè leraren van het geloofi Bh Herders. n*r»7 cso"f I?-t.n w Zii o] I pm «jfe <3*«o 1- i

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1