SBUflflS- PAROCHIE NIEUWS DORPS BLAD jaargang nr. 9 VOOR WEEKBLAD CASTENRAY 1980 Redaktis-arires: Caatslostraat 4 Rabobank Oirlo: 13.87.93.86? Nr. 3? 12 ssptsmbar 1980 24e Zondag door het .jaar. Misdienaarsi Luc Vennekens en Rob Weys Edwin Binghs en Hans van de Ven Hoogmis j Marcel Buykers en Urban Vcllenhergh. Saterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag vrijdag Zaterdag 19.00 uur Lei Heidens. 8.00 uur Jaardlenst voor overl ouders (Jac.) van Kuyok- (ftetro- nella) Verriet. 10.oo uur Jaardienst voor Bora Willensen*Martens 19.00 uur Matthias Vollenbergh. 8.00 uur Leonardus Classens, Gartruda Hendriks en Wilh. Voermans, 8.00 uur Tot intentie van de offeraars. 0.00 uur Jrd. voor Johannes v.d,Water, Patronella Lommen, t 8.00 uur Voor het herstel van een zieke, een goede uitslag van een operatie en om eenheid in een gezin (D.)' s 19.00 uur t.e.v.O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand. Maria Gpreeuwenb erg en Geloofsverdieping: Graag maak ik U attent op de Geloofscursus die tussen sept. 198u en april 1981 m verschillende plaatsen van Limburg gehouden zal worden. By voldoende deelnemers obkjnjenr^, Be cursus bestaat uit ongeveer 20 bijeen vaten die in principe wekelijks plaats vinden, op een vaste avond (eventueel s middags als daarvoor grote belangstelling bestaat). Be samenkomsten duren telkens ongeveer twee uur, ze beginnen met een Sohriftoverweging en worden afge sloten met een gebed. (Lees verder-het groene blaadje dat in het portaal van onze kerk is opgehangen). l)e kosten voor de gehele cursus bedragen ƒ25,- (voor zaalbuur, koffie, reiskos ten, administratie enz./» Zeker geen winstgevend-bedrag. U begrijpt dat ik het bijzonder zou toejuichen wanneer ook mensen van Castenray aan deze cursus zouden willen deelnemen. Schrijf dan een briefje naar het secre tariaat Buitenschoolse Katechese, ito sterstraat 10, Ó041 GA Roermond. Dg£gg£lgfjran Pater Frans Hoogers, de missionaris aan wie onze parochj^^J28.- via het bisdom hebben toegezonden. De brief is gedateerd! Krakinini 25 Juli '30. Hy schrijft o.a.s "De vorige weet kreeg ik uw brief met 't geweldige nieuws over de geslaagde (vasten-) aktle. .jeer hartelyk dank2Hy schrijft verder dat hij binnenkort naar Holland komt. In tussen is hij er al een tydje. Zoals ik van zijn broer, pastoor van 't Veulen, ver- hij er al en met eer' open been in een ziekenhuis. Hii schrijft ver der: Misschien kom ik ook, zo hoop ik, zelf de parochies bezoeken "die voor zo'n mooi resultaat hebben gezorgd. Groet a.u.b, alvast alle medewerkers en medewerk sters en vanzelfsprekend vooral de gulle gevers. Tot binnenkort dus. Maar hij ligt nog in net ziekenhuis. K

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1