,1 -SE SBHfEflS- PAROCHIE NIEUWS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.9 WEEKBLAD 1980 Rsdaktie-asdrss: Castelostraafc 4 i\ir. J^6 Rabobank Oirlo: 13.87.93.867 5 september 1980 25e Zondag door het .jaar. Misdienaars: Marcel Buykers en Urban Vollenbergh Mike en Patrikc Kleeven Hoogmis Mark Donders en Marcel Classens Saterdag 5 19.00 uur voor mijn overl, broer Theo (pastoor) Zondag t 8.00 uur Overl. fam. Janssen-Emonts en zoon Pierre, 10.00 uur Jrd, voor Jan Cremers Maandag 19.00 uur voor mijn overl, broer Theo (pastoor). Maria'* s. geboorte-feest. Dinsdag 8.00 uur Martinus Saor.ts Woensdag 8,00 uur Gerarduê'-Safits'V Tevens t.i.v. de offeraars. Donderdag s 8,00 uur Uit dankbaarheid (S.) Vrydag 3,00 uur geen E.Mis. 2.00 uur Ges, Huwelijksmis t. irït. var; het bruidspaar Biet Seuren en Jack Wismans, Zaterdag 19*00 uur lei Heidens. 5' De bisschoppensynode in Rome en het Sacrament van ds Biecht (slot) Berouw, belijdenis en voldoening: Dat zijn voor de oudere mensen bekende woorden. Voor de jongeren onder ons minder bekend, wart ze horen by het Sacrament van de'; Biecht, Als je kwaad doet, vooral ernstig kwaad, dan zit je dat dwars. Je voelt je dan schuldig. Zo ie het in elk geval bi; ieder normaal mens. Om van dat schuldgevoel" af te komen sul js iets moeten goed maken, In tegenover degene voor wie je je schuldig weet hn tegenover God. Want elke schuld tegenover je evenmens houdt ook schuld in tegenover God. Wat je moet doen tegenover degene die je "zo maar" in tec ziekenhuis geslagen hebt (ik neem maar weer een duidelijk vöbfcVeèict)', is vóór-Md.eè:gëzond denkend mens vanzelfsprekend: Je zult naar zo iemand toe moeten gaan en op een of andere manier te kennen moeten geven, zègger., dat het je spijt. Dat is een soort van be lijdenis. Je mond houden en net doen alsof er niets gebeurd is, kan natuurlijk niet. Of je echt spijt hebt kun je zelf het beste weten» Tranen zijn er niet voor nodig, Maar ze kunnen wel een eerlijke uiting zijn van echte spijt, echt berouw. Dat je de aangebrachte schade zult moeten vergoeden, spreekt ook vanzelf. Soms word je ex zelfs toe verplicht door een rechterlijke uitspraak. Bat noemen we bij de Biecht poenitentie of voldoening. Zou 0,1,Keer datzelfde ook niet van ons verlangen als wij Hes beledigd hebben? Zéggen, inzien dat we fout zijn geweest, onze spyt betuigen. Trouwens, de "biecht vader1* treedt in de Biechtstoel (of daarbuiten) ook op ais "rechter" namens Chris tus. Hy moet dus een oordeel kunnen vormen over al of 'niet schuldig. En geeft ook "poenitentie" op naargelang de schuldigheid, - -

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1