-[IE SBHflflS- PAROCHIE NIEUWS DORPS BLAD VOOR CASTENRAY jaargang nr.9 WEEKBLAD 1980 Redaktle-adros t Csstsloatraafc 4 fsir. Rabobank Oirlo: 13,37.93.86? 22 augustus 1980 Een en twintigste Zondag door Int jaar. Mie dienaars t Edwin "Dinghs se Hane van de Ven Marcel Duykers en Urban ïollenbergh Hoogmik Mike en Patrikc Bile even Zaterdag 19.00,-uur Harry van Kayck. Zondag i B.00 uur Jrd. voor Mart. Bingbs-Cox 10.00 uur -Jan Heynders Maandag i 19,00 uur Ovexl. fsa, Tielen-ïhielea-Smits Dinsdag t 8.00 uur Lei Duykers woensdag s 8,00 uur voor eert bijzondere intentie. Tevens t.i.v.de offer&ass. Donderdag i 8.00 uur Jrd. voor Aai,Jacobs en Petronelia biezen, vrijdag S.öO uur Bora Willeaaso-Karten.?. Saterdag t 19,00 uur t.e.v.O.L.Trouw van AIt;ida, Bestand In de komende weken staan er ir. sit: Li ^-intentie-koekje nog vel© plaatsen open, .Natuurlijk ael O.L.neer onze heden ook wel venhoren sender ffliBstioenditi», La** aeti zjjn echter zeer welkom voer de fcerktee. £fc het bltfft natuurlek sen o*f«*W -dat naar vU geloven ten dienste kaa zija van levend-n on overipcteneii» Sg-Mgoplerc- binssnopsaneycodn en her Inorrf^vnt van de 3: acht (vervojUh Bent na lezing van de twee synodsoeaiuitfja 41 er. 42 een beetje w se""-",k óeKomen? Sen van de "leukrte" reacties vond ik wel duse-. "Ky kr&s» zo nlet meer in aai hok; desnoods doe ik geen zonden «eer"4 lm ik het balletje eenmaal heb opgegooid boor ook dit besluit van or^e zeven biBBohoppen gezamenlijk .onder ogert te hebben gebzudht, sai ik er ook <k ^w're Uitleg b# moeten geven» Waarom hebben de bisschoppen samen in dit besluit vo.'n duxdelyke taal se6-p-ok«n Madams de huidige weerstand tegen de pasEÊOtmlijke biecht", zoals ze ielf zegden? O oegrijpt dat ik daar niet zo maar Bet een paar woorden, aai tweern op kan gevetiT :<J it artikel zal dan ook iets langer gaan verder aan gewoonlijk. Het'kan echt niet enaers. Ik hoop daarom, dat de redact ie &ij dit toestaat. Sa dat 15 het ook zul if lezen welnut Wa,. xs er eagenlijk met een van de door Christus ingestelde Sacrament"»! laatste Jaren aar. de hand? 25 Jaar geleden was hot nog al Wen nsbruik Jet i«der* katholiek op gezette tydoi, gxag Merkten. Kou deed het in elk geval, vbbr de grote" leestdRfB, Bat war gr en pretje, want Je moest iïkw&v 2an#. vechten voor je aan ue^eart m net was ook Met aangenaam oxn allerlei intieme dlmma over <e- :°x; e ^«-eilen. Ook al wiet óp, dat het geheim was en géfc*ie bleef, hat kostte -OCn iT,f"'~,1'e* .;vsal J® aeed oai&t Je or w. uitging, dat het goed was, nuttie- an noouwdwltfk. m je had da® ma toch wel een heerlik opgelucht gevoel, Sove&ïic» deea iedereen het... Zo was Het»

Castenrays dorpsblad De Schans | 1980 | | pagina 1